Znaeky

Smìrnice ATEX poèítá s plánem na zaji¹tìní volného pohybu výrobkù, na nì¾ se vztahují ustanovení tohoto textu v rámci Evropské unie. Kromì toho bude minimalizovat nebo øádnì eliminovat riziko pou¾ívání nástrojù nebo ochranných metod ve skupinách ohro¾ených výbuchem, a jaká zaøízení nebo systémy k nìmu nejsou pøizpùsobeny.

Hammer of ThorHammer of Thor Nejlepší náhrada za Viagra za lepší sex a maximální potěšení

Smìrnice definuje základní po¾adavky na atex v rozsahu bezpeènosti a ochrany zdraví na výbu¹ném povrchu. Tyto po¾adavky jsou primárnì urèeny potenciálním zdrojùm, které mohou zapálit zaøízení v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Souèasnì se získává do ochranných organismù, které jsou pøi výbuchu samohybné. Pùsobení tìchto ochranných stylù je v prvé øadì zastavení výbuchu co nejvíce, nebo omezení produktù jeho rozkladu. Po¾adavky na Atex zároveò doprovázejí bezpeènostní zaøízení. Pøístroj je bezpeèný v místì, kde se jedná o zaøízení a vlastní ochranné systémy, které jsou umístìny v oblastech ohro¾ených touto explozí. Po¾adavky na Atex mají souèasnì ochranu dílù a podsestav, které nejsou v bytì, aby vykonávaly nezávislé funkce. Jsou v¾dy dùle¾ité pøedev¹ím proto, ¾e ovlivòují bezpeènost zaøízení i obrany.Pouze výrobky, na které se vztahují po¾adavky smìrnice o novém pøístupu a které pøedev¹ím chtìjí splnit, lze zakoupit pouze v celé Evropské unii.Ustanovení smìrnice ATEX platí pro zcela nové výrobky, které se poprvé pou¾ívají na trhu. Jde také o ty, které jsou postaveny na zemi Evropské unie, zatímco ty, které jsou dová¾eny do Evropské skupiny.Smìrnice ATEX zahrnuje:- nové produkty vytvoøené v EU,- „nové výrobky“,- nové nebo pou¾ité výrobky dová¾ené ze hry Evropské unie, \ t- moderní výrobky a "jako nové" oznaèeny osobou, která není jejich jediným výrobcem.