Zdravotnicke zaoizeni ekg

Kolposkopy jsou zaøízení pro vy¹etøení vnitøních orgánù ¾en, které svìdèí o vulvì, vagínì, dìlo¾ním hrdle a dolní èásti dìlo¾ního hrdla. Je zde pøítomna optická kamera, kterou lze kombinovat s nìèím, co je v mikroskopu. Pomáhá gynekologùm vybudovat si svou profesi, proto¾e díky tomuto nástroji se mohou zeptat ¾enských orgánù pøi ka¾dém zvìt¹ení as velkou pøesností.

Kolposkopy byly zaøazeny do gynekologie a vy¹etøení ¾enských reprodukèních orgánù v roce 2000 devìt set sto dvacet pìt pìtiny konstruktérem, lékaøem a technikem Hansem Hinselmannem. Dnes, díky nìmu, mù¾eme nyní rychleji najít urèité nemoci, které nelze pozorovat bìhem rutinního vy¹etøení. Kolposkop není pouze aproximaèním nástrojem. Colposcopes mù¾e je¹tì vzít èást dìlo¾ního èípku, fragment spodního kanálu, vulvu nebo vagina tak to to mù¾e být vy¹etøeno a kontroloval to tak to nenese ¾ádné zmìny v tom. V souèasné dobì je medicína mnohem pokroèilej¹í. Lékaøi jsou schopni zvládnout mnoho nemocí, které byly donedávna nevyléèitelné. Rakovina je v¹ak jednou ze souèasných nemocí, pro kterou nemá lék ¾ádné úèinné øe¹ení. Zmìny rakoviny zji¹tìné pøíli¹ pozdì nejsou témìø v¾dy vyléèitelné. Díky tomu, ¾e máme k dispozici kolposkopy, mù¾eme tuto nevyléèitelnou chorobu hledat i v tak nízkém stadiu, ¾e existuje rychlá mo¾nost ji vyléèit. Bì¾né gynekologické vy¹etøení vidí pouze velké povrchové zmìny. Cytologie doporuèená gynekology je pøi hledání rakovinných bunìk, ale ve vy¹¹ím stadiu neoplastických zmìn, kdy mohou být pøíli¹ velké. Statisticky to odborníci uznávají, ¾e cytologie, ale sedmdesát procent je ve formì rakoviny a nejèastìji ve vysoce pokroèilém stadiu. Naproti tomu kolposkopie vytvoøená lékaøi as pomocí zaøízení, jako jsou kolposkopy, doká¾e detekovat zmìny a¾ devadesát procent. Nejlep¹í metodou, kterou odborníci doporuèují, je také smì¹ování obou metod, které prakticky umo¾òuje urèit mo¾né zmìny, a to i v nejbli¾¹ím stadiu jejich rùstu, a tedy rychlou reakci lékaøe, poskytnutí vhodných pøípravkù a velmi nebezpeènou pøíle¾itost k vyléèení. toto o¹klivé onemocnìní.