Vyjimky z naoizeni o pokladnach pro rok 2015

Pøi pou¾ití pokladny je splnìna povinnost provést daòový prodej. Toto øe¹ení se pou¾ívá ve støednì velkých obchodních a servisních prodejnách, kde není nutné provádìt správu skladu. Pomocí pokladny mù¾ete tisknout souhrnné zprávy o prodeji a podrobné pøehledy.

Registraèní pokladny s elektronickou kopií umo¾òují vytisknout mimo jiné názory kopie fiskálních denních zpráv a kopií v¹ech pøíjmù nebo urèitého dne. Pøed zakoupením pokladny musíme urèit, nebo z pohledu, ¾e nebude potøeba kombinovat pokladnu s poèítaèem. Jedná se o poslední hlavní v souèasné dobì pøi výbìru pokladny. Ne v¹echny pokladny mohou pracovat s poèítaèem, èteèkou kódu nebo dokonce se zásuvkou, tak¾e stojí za to kontaktovat lékaøe pøed zakoupením pokladny ve smìru výbìru správného zaøízení. Fiskální pokladna urèená pro & nbsp; mù¾e spolupracovat s rùznými zaøízeními.

Prostøedky pro pokladní hotovostní a systémové pokladny lze snadno pøipojit k poèítaèi, na kterém je zaveden obchodovací software. Prodej konèí s pou¾itím pokladny, av¹ak za úèelem aktualizace inventáøe na notebooku je dùle¾ité pøeèíst si prodej z pokladny. Podobnì s jiným zbo¾ím nebo zmìnou ulo¾ených cen. Nejprve provedeme zmìny v prodejním programu a pak jej za¹leme do mìny. Prodej je pravdìpodobné, ¾e se bude provádìt na pokladnì s vypnutým poèítaèem. Prodej potvrzení o pøijetí nebo hromadné úhradì je uveden v pøehledech daného softwaru z pokladny. V tomto vysvìtlení mají v¹echny výrobky svou popularitu ve slo¾ení, co¾ je dùvod, proè je základna pomìrnì vysoká, aby se urychlil prodej. Doporuèuje se pou¾ívat èteèky èárových kódù v pokladnì a také u poèítaèe, aby se usnadnil vstup zbo¾í do skladu. V¾dy pøed výbìrem pokladny a programu vyu¾ijte pozornost specialistù, kteøí si vybírají správnou situaci pro potøeby.

V jakékoliv obchodní spoleènosti mù¾e být bì¾ná pokladna a poèítaè nahrazeny moderním øe¹ením zalo¾eným na POS poèítaèi s dotykovou obrazovkou, která je pøedem naèteným komerèním softwarem. Poèítaè musí být umístìn vedle tiskárny tak, aby pokladník dr¾el obrazovku a ti¹tìný doklad v ruèním oddìlení.