Vyjimku z poilohy k registraeni pokladni

Aèkoliv potøeba mít novitus deon pokladny v obchodní praxi vytváøí je¹tì vìt¹í poèet podnikatelù, je stále mo¾né podle závazných ustanovení øe¹ení posledního øádu.

Jednoduchá ztráta k takovému vydání mù¾e ovlivnit asi 100 000 polských daòových poplatníkù. Od 1. bøezna 2015 se povinnost nakládat s tìmito zaøízeními týká mimo jiné daòových poplatníkù poskytujících slu¾by z oddìlení oprav motorù, kadeønictví, kosmetiky, slu¾eb souvisejících s potravinami, právních slu¾eb, daòového poradenství a lékaøù. Kdo není ochoten zahrnout pokladnu? Vztahují se mimo jiné na výjimky pro konkrétní èinnosti. Daòový poplatník, který vykonává práci nepodléhající dílu, je nemusí zapisovat na daòovou èástku. Kdo nemusí mít registraèní pokladnu: poskytování slu¾eb nebo výhody z úrovnì vysílacích slu¾eb, elektronických slu¾eb, slu¾eb spojených se zemìdìlstvím, chovu zvíøat a chovu, elektøiny, páry, plynných paliv, vody v pøirozeném prostøedí, slu¾eb spojených se sbìrem odpadù jiných ne¾ slu¾by související se sbìrem nebezpeèných odpadù, slu¾by související s nakládáním s odpady, slu¾by spojené s nakládáním s nebezpeènými odpady, slu¾by související s likvidací radioaktivního odpadu, ¾eleznièní, veøejná a pøímìstská doprava, po¹tovní a kurýrní slu¾by, ubytovací slu¾by, slu¾by poskytované hotely , motely a penziony, telekomunikaèní slu¾by, internetové slu¾by, ekonomické a poji¹»ovací slu¾by, pronájem a správa nemovitostí, slu¾by spojené s nákupem trhu s nemovitostmi, notáøské èinnosti, slu¾by související se ¾ivotem zakázek, administrativní slu¾by veøejné slu¾by, archivní slu¾by, èlenské organizace, slu¾by poskytované exteritoriálními organizacemi a systémy.

Daòoví poplatníci, kteøí provádìjí vysoce uvedené polo¾ky, mohou také èerpat z fotografického pøedmìtu. Právo na tuto fotografii je zpùsobeno formou prodeje daòového poplatníka. Pokud obrat z vý¹e uvedených funkcí èinil více ne¾ 80% celkového obratu v pøedchozím roce, mù¾e mít poplatník z øe¹ení pokladny celý prodej.