Vlasy s mamou

Mùj neteø zvlá¹tì miluje hrát si s vlasy, mù¾ete ji hodit po celé hodiny a vyèesat ji, zatímco ji vyvine. Ona je tak zainteresovaná, ¾e chce, aby v¹echno vypadalo hezky, dokázala pìtkrát vylep¹it jednu pletku, koneckoncù, polo¾ila na nì vlasové doplòky nebo je pøitiskla. Miluje ¹kolní pøedstavení a jedná s nimi. Její nová role jako Queen of Mischief byla navíc zábavná a musela mít skvìlé vlasy a obleèení. Zpoèátku se Mama zapletla nìkolika páskami, na nì¾ byly pøipoutány stuhy. Pak tento roztomilý jedenáctiletý mu¾ øekl ne, ne, ne jednou. Udìlám hodnì kudrnaté vlasy ... a zaèalo to. Pùlhodina pøetaktování a také jejich polo¾ení. Vypadala krásnì jako jediná princezna. Jen jako stejní hosté s rozmazlenými holèièkami si rychle zmìnila názor. Nezapoèítáváme-li na to, ¾e od zaèátku uvedení na výstavu uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... zcela zmìnila my¹lenku a ve svém stylu to ¹lo trochu víc, ne, samozøejmì nechci, v tom, co si nepamatuji na princeznu, jaká je její panna. " Poprosila se o nový úèes, její vlasy se svázaly s volnou kokou. Proto¾e, stejnì jako døíve, jsme v souèasné dobì zku¹ení v ohýbání vlasù, pak jsme nejlépe ¹li nejrychleji. Její rodiè z nìkteré strany extra byl také vytvoøen za pár okam¾ikù.

Podprsenky pro dívky