Vlasy pro bloniaky

Mùj neteø je velmi rád, ¾e si mù¾e hrát s vlasy, je mo¾né ji moèit s póry, kdy¾ ji èesáte. Je zjevnì odhodlána, ¾e chce, aby v¹echno vypadalo perfektnì, dokázala zlep¹it pìtkrát pletí, v¾dy se oblékala na luky na vlasy nebo na nich kolíky. Potøebuje jim ¹kolní brýle a formy. Její nedávná role jako princezny zloèince byla také pøíjemná a potøebovala perfektní úèes a ¹aty. V raném stádiu se její maminka zamotala do páskù stu¾ky, na nì¾ byly pøipoutány stuhy. Pozdìji tato okouzlující holèièka øekla ne, ne a je¹tì jednou. Budu v interiérech hezèí ... ano to zaèalo. Pìtatøicet minut pøetaktování a jejich modelování. Vypadala skvìle jako skuteèná princezna. Nicménì, kdy¾ je s aristokrati, rychle zmìnila názor. Nezapoèítáváme-li fakt, ¾e od poèátku utváøení a¾ po realizaci je ji¾ témìø dvì hodiny. Neoèekávanì ... zcela zmìnila my¹lenku, zatímco v jejím jazyce to ¹lo trochu víc "ne, to se mi nelíbí, proto¾e si nepamatuji na princeznu, jak vysoko je její otrokynì". Poprosila se o nový úèes a naklonila si vlasy pøed volnou kokou. Na svatbì, jak jsem psal vý¹e, u¾ máme kontrolu na výkon jejích vlasù a naposledy to ¹lo velmi hladce. Její matka, na jedné stranì sebe sama i na druhé stranì, byla také naklonìna za dvacet minut.

Zkontrolujte, kde koupit vlasy