Ve fiskalni pokladni rybnik

Ka¾dá instalace by mìla být poji¹tìna, také byste mìli dbát na úraz elektrickým proudem. Taková bezpeènost pro urèitý úèel je úèinná díky uzemnìní, které pochází z vazby mezi jinými kovovými stavebními konstrukcemi.

https://neoproduct.eu/cz/snail-farm-jedinecna-sila-lecivych-vlastnosti-slizoveho-hlenu-pro-krasnou-a-vecne-mladou-plet/Snail Farm Jedinečná síla léčivých vlastností slizového hlenu pro krásnou a věčně mladou pleť

Kdy¾ hovoøíme o uzemnìní, pøevezmeme hlavnì ¹òùru ¹itá z prùvodce do vìdy. Tento kabel rozhodnì spojuje elektrifikované tìlo se zemí. Taková kombinace vede k tomu, ¾e elektrifikované tìlo pøijímá nebo také odrá¾í øadu nábojù, které jsou neutralizovány. Uzemnìní je shromá¾dìno pouze z nìkolika èástí. Mezi souèástky, které je tøeba nasadit, patøí pøedev¹ím systémové a zemnící vodièe, pøipojovací kabely a uzemòovací svorky sbìraèù, uzemòovací tyè a zemnící vodièe.Kdy¾ hovoøíte o uzemnìní, mù¾ete pojmenovat nìkolik jejich postav. Pøedev¹ím existují ochranné uzemòovací systémy, které mají spojení kovových èástí, které vedou elektrická zaøízení se zemnicí elektrodou. Souèasná zemní elektroda existuje nad v¹emi prostøedky ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Dal¹ím modelem je funkèní uzemnìní. Je urèeno a pracovní uzemnìní. Tím, ¾e je specifikuje, lze urèit, ¾e je v elektrickém obvodu uzemnìn urèitý bod. Hlavním úèelem tohoto uzemnìní je pøedev¹ím dobré fungování elektrického zaøízení v ru¹ivých i normálních podmínkách. Pomù¾e sítím s nízkým napìtím. Tato pomoc se provádí pøed úèinky pøená¹ení vy¹¹ího napìtí na nìj. V¾dy se provádí v instalacích a navíc v¹echna elektrická zaøízení, která jsou volnì pøipojena k distribuèní síti nebo k elektrickým zaøízením, jsou napájena z projektu s napìtím vy¹¹ím ne¾ 1 kV. Mluvím o napájení prostøednictvím mìnièe nebo tìchto transformátorù.Dal¹ím typem ochrany je uzemnìní. Jejím základním problémem je pøedev¹ím zapojení atmosférických výbojù do zemì.Posledním typem je zem, který se nazývá pomocný. Obvykle se s nimi zabývají v místech protipo¾ární ochrany. Je také dùle¾ité je kombinovat v mìøicích a bezpeènostních systémech.