Uzemnini zasuvek

Úloha elektrostatického uzemnìní spoèívá v minimalizaci rizika výbuchu hoølavých látek na konci elektrostatické jiskry. Nejèastìji se pou¾ívá jako doprava a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e být v rùzných formách. Nejjednodu¹¹í a nìkolik komplikovaných modelù se zobrazují od uzemòovacího terminálu a od kabelu. Robustnìj¹í a technologicky vyspìlej¹í modely jsou vybaveny ochranou proti uzemnìní, díky èemu¾ je pøípustné dávkování nebo pøepravu výrobku, pokud byla zemì øádnì pøipojena.

ReActionReAction - První pomoc pro spolehlivou erekci!

Elektrostatické uzemnìní je obvykle u¾iteèné pøi nakládání nebo vykládání ¾eleznièních nádr¾í, silnièních tankù, sudù, tzv. velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

Ve výsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s novým obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby je také míchání, èerpání nebo støíkání hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo výbìrem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. Pøi pøirozeném úspìchu a náhlém spojení se zemí nebo nenabitým objektem mù¾e vzniknout krátký proudový impuls, který bude veøejný z pohledu jiskry.Nedostateèná péèe o jiskrové výboje mù¾e vznítit smìs plynu a vzduchu, co¾ znamená explozi nebo velké exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.