Uzemnini na minus

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek, zisk elektrostatické jiskry. Nejèastìji se pou¾ívá v rámci pøepravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e mít novou podobu. Nejjednodu¹¹í a mírnì slo¾itìj¹í modely vznikají také ze zemnicí svorky z kabelu. Vyspìlej¹í a technologicky vyspìl¹í, jsou vybaveny stavem kontroly stavu Zemì, díky nìmu¾ je mo¾né produkt dávkovat nebo dopravovat, kdy¾ je zemì zdravým zpùsobem pøipojena.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle provádí pøi nakládce nebo vykládce ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, barelù, takzvaných velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich postavení je, ¾e souèasnì míchá, èerpá nebo støíká hoølavé látky. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktem nebo rozdìlením jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. V produkci jednoduchého a rychlého spojení se zemí nebo nezaujatým pøedmìtem mù¾e být vytvoøen krátkodobý proudový impuls, který lze cítit tváøí v tváø jiskru.Nedostatek péèe nad jiskrovým výbojem mù¾e vznítit smìs plynu a vzduchu, co¾ znamená výbuch nebo rozsáhlý výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.