Ueetni uoad pice

Úèetní úøad jako ekonomický subjekt nabízí slu¾by v oblasti úèetnictví, vedení personální a mzdové dokumentace. Tyto slu¾by se pøipravují pro pøípad dal¹ích podnikatelských subjektù a práce, jako¾ i pro fyzické osoby.Uzavøením smlouvy zhotovitel, tj. Úèetní úøad, plní povinnosti související s dodr¾ováním daòového práva, pracovního práva a práv souvisejících se sociálním poji¹tìním.

Optima Biuro Rachunkowe byla vytvoøena za úèelem zjednodu¹ení práce úèetních kanceláøí, které provádìjí øadu operací v sériích. Modul Optima je dùkladnì integrován s úèetní kanceláøí a ka¾dá zpráva mù¾e být pravidelnì aktualizována a synchronizována. To zaruèuje úèetnímu zahájení podnikání bez dal¹ího pøihlá¹ení.Ve vztahu k poètu a vzorci spoleènosti mù¾ete pou¾ít rùzné moduly, které zahrnují program Optima Accounting Office.Modul Tax Book napøíklad umo¾òuje snadné úèetní slu¾by pro firmy. To vám umo¾ní pøedlo¾it s finanèním úøadem, spolu s nejmodernìj¹ími pøedpisy. Dal¹í modul Obchodní knihy umo¾òuje vést knihy spoleènì s rùzným zákonem o úèetnictví. Úèetní procesy jsou plnì automatizované. Tento modul zaznamenává daò z obratu. Umo¾òuje také elektronické zasílání prohlá¹ení.Dal¹ím prvkem dlouhodobého majetku je mo¾nost vedení úèetnictví vést evidenci dlouhodobého majetku, jako¾ i právní a interní hodnoty klienta. Umo¾òuje jak nasazení odpisù. Také automaticky eviduje odpisy a zaznamenává historii dlouhodobého majetku.Modul HR a mzdy vypoèítává a tiskne daòové pøiznání, vypoèítává pøíspìvky ZUS. Umo¾òuje úèetním úøadùm udr¾ovat plnou personální a mzdovou dokumentaci. Spolupracuje s programem P³atnik. Opravuje mzdy a zasílá informace na finanèní úøad. To v¹e se dìje v souladu s rùznými pøedpisy, které jsou neustále aktualizovány.Program Optima je snadno pou¾itelný software úèetních kanceláøí a daòových poradcù. Je levná ve velké skupinì a ve tvaru slu¾by, která je dostupná prostøednictvím internetu.