Software pro podnikatele

Dne¹ní obchodní software vy¾aduje legitimní verzi operaèního systému z øady Windows a bohatý, dostateènì výkonný poèítaè. Dokonce i verze, které nevy¾adují instalaci, pracují v cloudu a vytváøejí okna prohlí¾eèe v oknì, nebudou spokojeni s 512 MB provozní pamìti.

Ve formách, kdy se podnikatel nechce stát otrokem neustálé aktualizace poèítaèového hardwaru, mu pøiná¹í klasický cdn program pozornost. Stejnì jako na trhu funguje systém DOS, ale neznamená to, ¾e jeho data pøe¾ily pøed 30 lety. Aplikace se skládá ze tøí základních prvkù: fakturace skladi¹tì, s nimi¾ lze zvládnout i velký sklad, lidské zdroje, podpora politiky øízení pøátelských zdrojù a registrace pracovní doby a finanèního úèetnictví, které slou¾í ka¾dému zpùsobu úètování. Pracuje bezproblémovì s èteèkami èárových kódù, pokladny a fiskálními tiskárnami, tiskem pøíjmù a fakturaèními pøístroji SET. Se svou slu¾bou mù¾ete udìlat libovolný poèet skladù a vypoøádat výrobu na základì definovaných receptù. Systém umo¾òuje vystavování, zúètování a úètování zálohových faktur. S ohledem na klasický cdn program mù¾ete pro v¹echny partnery vyu¾ívat rùzné slevové schémata a ceníky individuálnì, aby pøipravené dokumenty obsahovaly dobré ceny.Software zaznamenává objednávky od pøíjemcù a dokonce umo¾òuje automatickou rezervaci zbo¾í, co¾ je mimoøádnì u¾iteèné pro rychle se rozvíjející sklad. V pøípadì pou¾ití vratných kontejnerù lze vyúètovat splatné poukázky. Aplikace pracuje s rùznými tiskárnami, kde lze tisknout kultury a èárové kódy.Program má také 45 000 u¾ivatelù v celém Polsku. Pokud je z jednotlivých podmínek nedostateèná data, distributor COMARCH umo¾òuje aktualizaci nejmodernìj¹ích softwarových verzí s vyu¾itím a¾ 40% slev. Samotný proces je pro u¾ivatele nepozorovatelný a v¹e se provádí pomocí programu Comarch Assist.