Socialni poispivky zamistnance a zamistnavatele

Èasto pou¾ívaná zkratka a mzda zamìstnancù je pøevedena na ve¹kerou práci spojenou s vypoøádáním osob zapojených do daného úøadu. Vedoucí podnikù si chtìjí být vìdomi zákonných povinností vyplývajících z rolí zamìstnavatele, proto¾e jejich nedbalost mù¾e mít i nepøíjemné dùsledky i z pohledu daòového úøadu, jako¾ i ze skladu sociálního zabezpeèení. Zamìstnavatel vystupuje jako plátce pøíspìvku, co¾ znamená, ¾e je povinen zaplatit ZUS zamìstnancùm po¾adovanou èástku pøíspìvkù. Tyto pøíspìvky na zdravotní poji¹tìní jsou splatné bez ohledu na velikost nebo povahu titulù pro poji¹tìní, zatímco platby sociálních pøíspìvkù podléhají urèitým omezením. Majitel podniku musí podat ¾ádost o poji¹tìní tak, ¾e do 7 dnù od okam¾iku zamìstnání podá oficiální formuláø do instituce sociálního poji¹tìní, tj. Od povinnosti poji¹tìní. V pøípadì klasické pracovní smlouvy je tøeba splnit v¹echny sociální pøíspìvky a v pøípadì uzavøení akèní smlouvy jsou nutné pouze dùchodové a invalidní dùchody (pøípadnì i pøíspìvek na úraz.

Personál a platby ve formì, kdy jsou zamìstnavatelé studenti, se vyznaèují tím, ¾e penzijní a penzijní pøíspìvek si uvìdomuje nedostatek poji¹tìní a úrazového poji¹tìní. Za zmínku stojí, ¾e podnikatel platí zdravotní a sociální pojistné ZUS a sobì, zatímco povinnost osoby pracující na plný úvazek a zpùsobující jméno je platit pouze zdravotní pøíspìvky. Existuje alternativní øe¹ení pro zamìstnávání zamìstnancù a outsourcing personální a mzdové agendy. To dokládá rezignaci z pøirozeného zamìstnávání zamìstnancù a pøevzetí slu¾eb mezinárodní spoleènosti zabývající se personálem a mzdami, jako¾ i ve¹keré povinnosti spojené s jejím zalo¾ením.