Smich du evnich poruch

V éøe stále vìt¹ího poètu daných a mezinárodních transakcí èi korporací hraje stále významnìj¹í roli v¹echny typy pøekladatelù, kteøí se také setkávají s pøekladem dokumentu z jednoho jazyka do druhého. Mù¾eme rozli¹ovat nìkolik typù finanèních nebo právních pøekladù, jako¾ i pøekladatelù, kteøí je mají rádi.

Co se týèe základního typu, tj. Soudních pøekladù, jsou vyrábìny soudními pøekladateli, kteøí jsou také tzv dùvìru veøejnosti. Dárcovství tohoto druhu je vy¾adováno soudními dokumenty, procesními dokumenty, ¹kolními dokumenty, certifikáty, spisy o osobním stavu, certifikáty a také dal¹í suché a úøední dokumenty.

Pak mù¾eme rozli¹it specializované pøeklady. Zde nejsou vy¾adovány speciální schopnosti a oficiální certifikáty pro pøekladatele, kteøí si je u¾ívají. Tým nebo výjimeèný tlumoèník, který ¾ádá o pøeklad takových zpráv, by v¹ak mìl být odborníkem nebo mìl dovednosti v daném odvìtví. Kromì toho by v pøípadì takového týmu mìli být konzultanti a korektori, jako jsou právníci, IT specialisté nebo in¾enýøi.

Pøeklady se mohou vztahovat prakticky na v¹echny sféry ¾ivota. Na to je v¹ak mo¾né rozli¹it pomìrnì málo z nich, na které je seznam nejvìt¹í poptávkou. Jedná se tedy o typické právní èlánky, jako jsou smlouvy, úmluvy, rozsudky, notáøské listiny, záruky od obchodù.Pak mù¾ete rozli¹ovat fyzické a bankovní pøeklady, obecnì ekonomické. Patøí mezi nì v¹echny zprávy, ¹ablony a ¾ádosti o financování EU, obchodní plány, kreditní karty, bankovní pøedpisy atd.

Ka¾dý obchodní dokument je také specifikován, jako jsou pøepravní a pøepravní doklady, reklamní a marketingové materiály, celní pøedpisy, v¹echny stí¾nosti a dohody EU.

Mezi nimi se èasto setkáváme s technickými a IT publikacemi, napøíklad s organizaèními a technickými pokyny, prezentacemi, zprávami, materiály v oblasti stavebnictví, lokalizací softwaru, technickou dokumentací, návodem k pou¾ití poèítaèových programù.

Na základì toho jsme zdravotnické texty, napø. Dokumentace klinického hodnocení, karty pacientù, seznamy lékaøských a laboratorních pøístrojù, vìdecké texty, kvalita léèivých pøípravkù, reklama a texty z drogových balíèkù, registraèní dokumentace nových lékù.