Sen prace ballantines

Mnoho ¾en v dìtství sní o èinnosti rùzných profesí. Nìkdy se dokonce tyto sny stanou skuteèností. Kdo dìlají dìti nejèastìji, kdy¾ vyrostou? No, více ne¾ jeden malý chlapec chce být hasièem nebo policistou. Nìkteøí sny o existenci vojáka. Veterinární lékaø je veterináø. A co dívky? Dívky se tradiènì rozhodly být modely, hereèky a zpìváky.

Nejoblíbenìj¹í soutì¾Stojí za zmínku, ¾e je¹tì víc dìtí sní o tom, ¾e se stane celebritou. To je kvùli popularitì rùzných zpùsobù talentové show. Samozøejmì, ¾e nìkteré dìti stále plánují být lékaøi nebo právníky. Nìkdy takové my¹lenky navrhují samotní rodièe. Urèitì nemá mnoho dìtí sen o podnikání nebo na platformì. Nebo je v tom krásná krása? Se zárukou ne. Dìtství vytváøí své kouzlo. Malé dìti nejsou pøekvapené nebo jsou jejich nápady dosa¾itelné. Malá holèièka se v¹ak nezajímá o události, jako je: Nejsem v ¾ádném pøípadì ¹»astný, ¾e budu model nebo existují dost, aby se stal lékaøem. Jak vyrùstáme, zaèneme pøemý¹let stále více a více skuteèností a fantazie na¹ich dìtí jsou zapomenuty. I kdy¾ je tøeba pøipustit, ¾e tomu tak není v¾dy. Je to proto, ¾e lidé, kteøí dìlali své vlastní pøání od dìtství, sestupují. Mnoho hvìzd celebrit nám øíká, ¾e ve vìku ètyø let zpívali na "kabelový mikrofon". Nakonec bylo rozhodnuto, ¾e od nejmlad¹ích let budou rodièe následovat druhý zpùsob odlévání. Podaøilo se jim nakonec. Takové pøíbìhy nejsou vzácné. A uèinit je co nejvíce. Bude to spousta ¹»astných dospìlých.