Regulace pokladny 2017

Dne 1. 1. 2015 jsem uzavøel zákon, který dále zpøísnil skupinu podnikatelù, kteøí nepodléhají povinnosti registrovat své transakce v pokladnì. Pokud jste nevyu¾ili pokladnu a¾ do poslední minuty - mù¾ete ji zmìnit. O nìco více to znamená, ¾e mnoho ¾en provádìjících hospodáøskou kampaò bude nuceno koupit pokladnu. Vzhledem k tomu, ¾e v rozpoètu ka¾dého podnikatele jsou znaèné náklady, stojí za to vidìt, jaký zpùsob léèby mù¾ete za takový nákup získat.

- V¹ichni podnikatelé, kteøí dokonèili nákup pokladny a zaregistrovali ná¹ prodej, mají základ pro podání ¾ádosti o náhradu vzniklých nákladù. Abyste mohli po¾ádat o takovou refundaci, musíte splnit urèité formality. Podle zákona mù¾e být 90% kupní ceny vráceno bez DPH, ale cena nesmí pøekroèit 700 PLN. Mo¾nost návratu je nepochybnì pøátelskou zprávou pro v¹echny podnikatele, kteøí nemají rádi peníze.

- Nemù¾eme ztratit a zaslat zvlá¹tní ¾ádost na daòový úøad, ve které deklarujeme mno¾ství pou¾itých registraèních pokladen a uvedeme adresy jejich pøevzetí. Rovnì¾ by mìl vrátit pøesné datum, kdy zaèal zaznamenávat prodeje v dané pokladnì. Tento dokument je také aktuální a nemù¾eme ho pøestat pøedkládat.

Chcete-li získat náhradu za nákup pokladny, musíme mít certifikát o nákupu. Mù¾eme po¾ádat o vrácení penìz jednou, v rámci jednoho prohlá¹ení. Pokud budeme mít nìjaké otázky týkající se posledního, ve kterém je ¾ádost o vrácení penìz, lze ve stavebnictví nalézt øadu informací - zde je mnoho textù pro tento prvek u¾iteèné. Se zárukou nejsme typiètí lidé, pro které je potøeba koupit pokladnu zcela nová. A díky radám zku¹ených odborníkù nebudeme schopni zakoupit pouze odpovídající hotovost, ale navíc budeme moci získat náhradu nákladù vzniklých pøi pøesném nákupu.

Kde si mohu koupit pokladnu? Nákup fiskálního zaøízení lze dosáhnout jak v internetovém obchodì, tak ve stacionárních prodejnách. Mìjte na pamìti, ¾e by byt byl autorizovaným distributorem a ¾e by také nabízel slu¾by údr¾by.