Registraeni pokladny 1 boezna 2015

Pøedev¹ím zva¾te, ¾e finanèní a daòová tiskárna není stejná. Jsou pøítomny pokrmy, které jsou od sebe velmi odli¹né. Aèkoli jsou èasto vzájemnì zamìòováni, mají vlastní registraèní systémy prodeje a vytváøejí rùzné funkce.

Registraèní pokladny mají ve¹kerý systém øízení prodeje. Obsahují databázi produktù a slu¾eb, tak¾e nemusejí být pøipojeni k ¾ádnému jinému zaøízení. Tak¾e mù¾ete øíci, ¾e jsou sobìstaèné. Vzhledem k tomu, ¾e obsazují nìkolik funkcí ne¾ fiskální tiskárny, jsou z nich pøístupnìj¹í, co¾ je rozhodnì výhoda. Je známo, ¾e v¹ichni se dívají na to, kolik si vydìlávají a zároveò utratí co nejménì.Fiskální tiskárny jsou rozsáhlé pokladny. Vedle mo¾nosti tisku inkas a øízení prodejního systému mají také rozsáhlej¹í funkce. Napøíklad mohou øídit zásoby výrobkù, co¾ je známá znaèka v cenovì dostupné nabídce. Díky této mo¾nosti v¾dy víte, co v daném okam¾iku chybí v závodì a co byste mìli koupit v podobné dobì. Kromì jejich módy mù¾ete vidìt nové propagaèní akce. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale levnìj¹í prodej zbo¾í v balíèku, napøíklad: Koupit dva výrobky a tøetí dostanete zdarma. Dal¹í hodnotou je, ¾e mají funkci pøímého tisku faktur s DPH, stejnì jako mo¾nost vylep¹ení inkasa pøed tiskem. Taková mo¾nost nemá fiskální pokladny. Na rozdíl od pokladních registrù v¹ak nejsou sobìstaèné a fungují dobøe, chtìjí být propojeny s externím systémem prodeje, tj. S poèítaèem. K dispozici je také výhoda, stejnì jako vada. Rozhodnutí je aktuální, ¾e bez poèítaèe není ¹ance na tisk pøíjmù. Proto je nákup poèítaèe extrémnì dodateèné náklady. Výhodou v¹ak je, ¾e údaje o prodeji ulo¾ené v poèítaèi jsou pøesnìj¹í a snadnìj¹í. Fiskální tiskárny jsou tedy ideální pro byty, kde je databáze polo¾ek velmi silná. Navzdory obrovské výhodì výhod fiskální tiskárny v pokladnì, ne¾ se rozhodnete pro jejich nákup, stojí za to zvá¾it, zda s takovým profesionálním zaøízením pomáháme. U osob, které provozují malé obchody, není vhodné mít takový rozsáhlý systém funkcí a náklady na pokladnu jsou tenèí ne¾ fiskální tiskárna.