Registraeni pokladna pro jedineho vlastnika

Uzemnìní je nejdùle¾itìj¹ím bodem celého elektrického systému. V¹ichni si myslí, ¾e v zemních vodièích není ¾ádné napìtí a ¾e v nich není elektøina, a je to dost odli¹né ... V nìjakém domì nebo jen ve vedení, jsou stovky metrù zemnicích drátù, ale pro jaký úèel? Je to proto, ¾e zásuvka je uzemnìna, v ní není elektøina, kdy¾ k ní není nic spojeno? Kdy je dùle¾ité uzemnit celou elektrickou instalaci? Pokud chcete znát reakci na poslední problémy, pøeètìte si tento èlánek na jeden konec.

Co znamená, ¾e elektrická instalace je uzemnìna? Dobrou odpovìï lze nalézt v jedné otázce a vysvìtlíme, jak to máme, resp. Koneckoncù, v ka¾dém domovì, kde jsou vedle zásuvek a fázových vodièù i zásuvky, jsou také poskytovány zemnící kabely. Neudìlají nic pro jednotlivé zaøízení. Existují proudové ochranné potrubí, které se obvykle nacházejí ve svých rozvodnách a odtud jsou vedeny k kovovému prvku, který je snadno spojen se zemí. Kterému úèelu tvoøí uzemnìní? Jak jsme ji¾ zmínili, uzemnìní je ochranný systém, který hodnì roste v ka¾dodenních instalacích. Dal¹ím dùvodem pro zahájení uzemnìní je pracovní dùvod, proto¾e díky tomu se v¹echna zaøízení, která se dobøe znají v budovì, správnì fungují. Pokud chcete získat tento typ drátù, musíte uvést, ¾e plánují dal¹í znaky. Extrémnì èastý je ochranný vodiè PE, který je ¾lutozelený a PEN, co¾ je neutrální proces, který také hraje ochrannou roli. Tento proces obsahuje modrou barvu. Dokonce i zásuvky, které nemají uzemòovací kolík, mají svou vlastní ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Obvykle jsou takové zátky opatøeny znaèkou (dvì pøekrývající se ètverce, co¾ znamená, ¾e je nemusíte uzemòovat.