Psycholog zelene hory

Mnoho lidí nerozli¹uje psychologa od psychoterapeuta. Osoba, která je psychologem, je nìkdo, kdo absolvoval magisterský program v oboru psychologie. Psychoterapeutka je ¾ena, která po absolvování jednoho z lékaøských nebo humanistických cílù absolvovala ètyøletou psychoterapeutickou ¹kolu a získala certifikát v psychologické spoleènosti, která zahrnovala patrony nad danou ¹kolou.

Osoba s takovým dokumentem si mù¾e zalo¾it svùj vlastní psychoterapeutický úøad (ale ne soukromou psychiatrickou slu¾bu a osoba s magisterským diplomem v psychologii u¾ nemù¾e pøipravit.Psychiatr, na druhé stranì, je specialista na medicínu, absolvoval lékaøskou ¹kolu. Proto je specialistou obvykle v nemocnici na neuropsychiatrickém oddìlení. Psychiatr se tì¹í výzkumu a farmakologickému úèinku vnitøních onemocnìní, zatímco neurologického zázemí.Pamatujte, ¾e psychoterapeut je nerovný psychoterapeut. Existuje nìkolik základních ¹kol psychoterapie a psychoterapeutù, kteøí se na poèátku na¹í odborné zpùsobilosti musí rozhodnout, která ¹kola se rozhodne studovat. Je schopen ¾ít behaviorální ¹kola, která spoèívá v tom, ¾e se do nìj vkládají správné styly. Nìkdy pak napøíklad více analytická psychoterapie, která léèí èlovìka prostøednictvím rozhovoru, a úèel jeho pou¾ití.Proè by mìl mít vysoko¹kolské vzdìlání, aby mohl po¾ádat o pøijetí do ¹koly psychoterapie, po ní¾ se mù¾e stát psychoterapeut? To je proto chtìl celou psychologickou spoleèností a souvisí s trochu více mezi pøítomnými, ¾e terapeut je vy¾adován mít odpovídající úroveò intelektuálního fungování. Mu¾, který není schopen studovat byt, nemù¾e být obvykle terapeut. Aby byl terapeut, mìl by mít prostì znalosti na slu¹né úrovni.Jakou práci si vyberete v psychologických studiích?Lidé, kteøí se chtìjí stát psychoterapeuty, by si mìli zvolit klinickou specializaci, proto¾e jsou vhodní pro psychoterapeutické skupiny.