Prumyslu a vyroby

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v síle výjimek jsou dokonale uznávány a dokumentovány. Identifikace hrozeb, které vyplývají z jejich pøítomnosti v pracovním procesu, je proto dostaèující. Situace se zastaví slo¾itìj¹ím výkonem pøi úspì¹ném pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír v prachových strukturách, velkým nebezpeèím výbuchu.

https://w-tox24.eu/cz/

Prùmyslové instalace centrálního vysávání se pou¾ívají k o¹etøení usazeného prachu z parketových podlah, plochých ploch a konstrukce zaøízení a hal. Nakonec má hygienické chování v pracovním prostøedí a stejnì tak je ochrana pracovníkù a institucí a zaøízení proti nepøíznivým úèinkùm prachu pøi souèasném riziku sekundárních výbuchù. Ve¹keré bì¾né prùmyslové instalace spoleènosti musí provést instalaci v souladu s platnými normami stanovenými ve smìrnici pøi instalaci.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a tvorba ¾en v interiéru proti negativním úèinkùm prachu.- ochrana strojù a nástrojù pøed poruchami v dùsledku pra¹nosti,- ochrana konstrukce ¾en, které pùsobí proti úèinkùm nekontrolovaného pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se v procesu vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tato operace mù¾e zpùsobit po¹kození prachu a celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony souèástí svazkù zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak je uvedeno vý¹e, nejdùle¾itìj¹ím úkolem centrálního vysavaèe je sní¾it riziko sekundárního výbuchu odstranìním z pracovního oddìlení tzv. zbytky prachu. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje výbu¹nou a protipo¾ární bezpeènost jednotky a zbytek sni¾uje náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.