Program pro provozovani jedineho vlastnictvi

Software Enova se øídí tøídou ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programy podporující správu jmen a zdrojù podnikù. Jejím producentem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace je vyrobena v modulární technologii. Ka¾dý z nich hovoøí o nové oblasti èinnosti spoleènosti (fakturaci, mzdové úèetnictví, øízení lidských zdrojù, úèetnictví, prodej, sklad, vymáhání pohledávek atd.. Tento software mù¾ete získat od autorizovaného partnera, enova krakov.

African Mango

Program Enova není zdaleka u¾iteèný. Dokonalé fungování s profesionálním softwarem a rùznými provozními metodami. Dany je pro køehké a malé spoleènosti pracující v opaèných odvìtvích. Jeho provoz je velmi jednoduchý díky jasnému grafickému rozhraní. Jedná se o zbyteèné druhé a nádherné ¹kolení ze své slu¾by.Software Enova vám dává pøíle¾itost praktikovat. je bezpeèné a bezpeèné øe¹ení. V pøípadì jakýchkoli problémù s obsluhou mù¾ete kontaktovat výrobce nebo autorizovaného zástupce, který vám zodpoví v¹echny va¹e otázky. Licence navíc poskytuje klientovi pøístup k "vá¾né telefonní lince" s lékaøi (5 dní v týdnu.Program Enova pùsobí na svém vlastním trhu od roku 2002, zatímco v souèasném termínu získal dùvìru asi 6 500 spoleèností a podnikù. Dále byl ocenìn Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tento systém se poèítá s uplynutím doby pro zále¾itosti známé znaèky. Jeho roz¹íøení nechce své zmìny, migraci dat a zmìnu databáze. Proto¾e Enova obchody jsou specifikovány pro celé období podnikání. Pouze jeden prvek programu je pøedmìtem výmìny.Soneta také vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòové poradenství a úèetní kanceláøe. Díky tomu existuje dal¹í slu¾ba pro u¾ivatele v rámci úèetnictví zalo¾eného na pau¹álních a obchodních knihách.