Program na fakturaci faktur

Existuje znaèná konkurence na místním trhu v oblasti fakturaèních programù. Na trhu nabízí kromì bezplatných i testovacích programù kromì rozsáhlých placených slu¾eb. V posledním èlánku se budeme zabývat dal¹í èástí programù, které jsou jednoduché v bezplatné verzi. Dùle¾itým prvkem programù, o nich¾ se dnes diskutuje, je program faktur DPH "Draco".

Tento program rovnì¾ umo¾òuje zaznamenávat prodejní doklady v kanceláøích slu¾eb a obchodu a slu¾eb. Bohu¾el je nemoc tohoto projektu silnièní léèba pro správu skladu. Program má øadu dal¹ích u¾iteèných funkcí. Existuje nedávný vydávání daòových dokladù a opravu prodejních dokladù, úètenky KP a cen kW hotovosti zpráv, dokumentù, práv neúrokových, ¾ádosti o peníze, a navíc øidièský záznamy mu¾ù a produktù, spoleènì s vytvoøením v¹ech mo¾ných forem komunikace v moderních grafických zpráv, mezi ostatními. Díky funkci definovat zpùsob èíslování faktur a jejich usazování tím, ¾e provádí jejich nahrávání vlastních komentáøù se zastaví o moc jednodu¹¹í, ne¾ to obsahuje v úspì¹nosti programù, které neposkytují hodnotu. Dal¹í chorobou programu fakturace spoleènosti Draco je nedostatek zavedené pokladny. Software faktury s DPH je dokonale popsán v pøíruèce dodané s jeho kopií pøíruèky. Program fakturace je zodpovìdný ve dvou verzích. V centrální èásti, která je zdarma, najdeme omezené mno¾ství práce poté, co jsme se dozvìdìli, o èem se mù¾eme nauèit, jestli bude pro nás tato verze v¹echno dobré. Pokud tomu tak není, sedí na stìnì, aby si vybral software poskytovaný od zahranièního výrobce fakturaèních programù. Program faktur Draco - DPH byl uznaný velkou skupinou u¾ivatelù. K dispozici na nìkterých mastech on-line portálù s programy, software má nezaujatý zájem od zákazníkù. Na internetových portálech mù¾eme najít bezplatnou skupinu tohoto softwaru, který byl dosud sta¾en ¹edesát ¹est tisíckrát!