Prodejce s pokladni slu bou

Vztah mezi tìmito dvìma je kompromisní hra, která zpùsobuje spolupráci obou stran. Tak¾e bychom si mìli mluvit velmi navzájem, ale nejít do volného ticha, který nepomáhá kontaktovat nic dobrého a dokonce vzbudí vzájemné podezøení. Problém je problém, ale je to ná¹ ka¾dodenní ¾ivot. Mícháme i pro malé vìci a musíte s tím nìco udìlat. Terapie pro páry je u¾iteèným øe¹ením, které vám umo¾ní urèit pøíèinu klubových závad.Pøi ka¾dém setkání s doktorem jsou situace projednávány z blízké biografie, která evokuje ¹patné vzpomínky, lituje partnera, hnìvu a zklamání. Hloubková analýza lásky a vzájemného chování partnerù jim pomù¾e porozumìt pøíèinì jejich reakcí, které v¾dy smìøují k emocionální vzdálenosti dvou lidí.

Pøi vytváøení smlouvy s druhou ¾enou musíme odhadnout, ¾e také plánuje své zpùsoby a zvyky. Nìkdy to dopadá dolù, tak¾e spoleènì ¾ijeme, vidíme kolizi dvou velmi originálních svìtù, kde jsme byli vzdìlaní a co vzali ze soudu, ale to neodpovídá druhé polovinì. Proto je nutné rozhodnout, jak pøemý¹líme o spoleèném ¾ivotì, vèetnì rozdìlení odpovìdnosti. Je hodnì mluvit o tom, co není schopno pøijmout navzdory upøímným úmyslùm. Specialisté nám urèitì dávají ¹anci dozvìdìt se, ¾e pou¾ívání jednoho slova v pravidelných rozhovorech není prospì¹né.

Vìty, které mají provokovat partnera, urá¾et jeho rodinu, srovnávat a urèovat, které ho negativnì ovlivòují, neberou jej. Láska nejde ze dne na den, ale èasto neuvìdomují, ¾e problém spoèívá, ale pouze s poruchou komunikace, co¾ je pøíli¹ málo, nebo ne, není. Vztah je nìkdy tì¾ké práce, zvlá¹tì kdy¾ jeden z pøátel nevidím problém, jak zmìnit stav frustrace a nespokojenosti milenec. Spoleèná terapie je známou my¹lenkou, pokud chceme dát pøíle¾itost pro dal¹í vzkvétání lásky.