Preventivni prohlidky a zmina pracovi ti

Základní preventivní analytické testy by mìly být provádìny jednou roènì, bez ohledu na vìk. Jsou definovány pro jejich morfologii a krevní test. Za to stojí a vy¹etøuje cholesterol v krvi a cukr. Tyto testy poskytují spoustu informací o tom, ¾e jsou zdravé a pomáhají vèas detekovat nemoci. Mìly by být dosa¾eny pravidelnì, bez ohledu na zdravotní stav a sociální stav tìla.Dùle¾ité údaje o vìdeckém výzkumuAnalytické testování by mìlo být provádìno na prázdném ¾aludku. Poslední den by mìla být veèeøe nejpozdìji v 18:00. Pøíli¹ velké a pozdní jídla zvý¹í hladinu cholesterolu a glukózy v krvi. Morfologie je biochemická analýza krve. Její ovoce urèuje, zda je slo¾ení krve dobré a zda se systém nepohybuje se zánìtem (øíká se znamení OB.Testování cukru

Testování hladiny cukru (glukózy v pøírodì je vyjádøeno v posledním vzorku, který se pou¾ívá v morfologii. Správný výsledek je vyjádøen v 70-00 mg / dL.Po skonèení 40. roèníku tohoto stavu je také pravidelným lipidogramem. Z toho se mù¾ete dozvìdìt o v¹ech úrovních cholesterolu v pøírodì, vèetnì HDL a LDL, tedy silného a slabého cholesterolu. Je to jen LDL (¹patný cholesterol, který je nejtì¾¹í a hrozí ateroskleróze. Lipidogram informuje o hladinì triglyceridù, tj. Tukù, které jsou pro lidský obìh velmi bolestivé (v normì je jejich struktura pod 150 mg / dL.Test moèi

Ka¾dý rok také stojí za vy¹etøení moèi, která vám umo¾ní kontrolovat ledviny a celý moèový systém. Je nutné, aby na místì detekce mo¾né tuberkulózy bylo nadmìrné rentgenové (rentgenové plíce, které se navíc velmi nároèné. Ultrazvuk bøi¹ní je také velký, co¾ umo¾òuje vyhodnotit, mimo jiné, stav jater, ¾aludku, ¾luèníku, moèového mìchýøe, duodena a pankreatu.