Pravdipodobnost otihotnini

Mnoho lidí se diví, jaký je správný vìk otehotnìní. Existují ¾eny, které by chtìly po¾ádat o dítì ve vìku 18 let, mo¾ná døíve. Vìt¹ina se v¹ak chce nejprve soustøedit na finanèní stabilitu, vhodného partnera, pohodlný ¾ivot, slovo pro materiální zaøízení, která zajistí zajímavou a pøíjemnou výchovu dítìte. Existuje tedy správné rozhodnutí, koneckoncù má urèitou vlastnost. Konkrétnì vìk. Pouze mù¾eme cítit du¹evnì nepøipravené uèit dítì, tak¾e va¹e vlastní tìlo pøesnì neví, jak tento vìk pøijde, a pozdìji to pro nìj je¹tì hor¹í.

Z biologického hlediska je nejlep¹í èas pro narození dítìte ze strany státní svatbu se pohybuje mezi 18 a 25 let. Døíve, ¾enské tìlo není dostateènì rozvinutá dále, co¾ mù¾e vyvolat potrat a narození mrtvého dítìte. I kdy¾ pozdìji, po 35 letech vìku, zvy¹uje pravdìpodobnost onemocnìní spojených s po¹kozením genetického kódu, jako doklad o Downùv syndrom.

Je-li vìk správný pro událost tìhotenství, pak jde o biologii. V podnikání, i kdy¾ to vypadá, ¾e dvacet dívek dokonèit svá studia (nebo po èástech, se právì zaèíná pracovat, nemù¾e být partnerem, a proto¾e obsazeno, není jisté, zda dáváte pøednost strávit zbytek svého ¾ivota se od nìj. Navíc nechtìjí omezovat své krásné, mladistvé roky velkým závazkem, kterým je pou¾ití dítìte. Nedìlejte na to za to malé man¾elky a vypijte jim nedostatek mateøského instintu. Existují pak pøirozené reakce, které jsou zpùsobeny zmìnami ve svìtì kolem nás. Z tohoto dùvodu, a to navzdory skuteènosti, ¾e úcta k biologickému èas není nic jiného ne¾ velmi dùle¾ité, nemìli bychom zapomínat, ¾e nejen on je urèujícím faktorem pro to, zda se rozhodnete otìhotnìt, a pokud ne. Zaprvé, oba budoucí rodièe by mìli odrá¾et takovou touhu mít potomka. Potøebná a tam je alespoò základní finanèní stability a pomy¹lení na to, ¾e jsme neztratili postavení v pøípadì tìhotenství. Je nepøijatelné, aby ¾ena otìhotnìla, aby posílila kontakt s pøítelem. Taková léèba pouze zhor¹í situaci mezi ¾enou a mu¾em.

Vá¾ený pane, pravidlem je, ¾e va¹e tìlo nám dává krat¹í èas na otìhotnìní. Pravidlem je, ¾e dobrou dobou, ve které se jim podaøí uspìt, proto je chci døíve, teoreticky lep¹í. Nicménì neznièí skuteènost, ¾e dítì by mìlo být produktem lásky mezi dvìma lidmi, a nikoliv smysl pro povinnost.