Pou ivani vuni v kosmetice

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynù a kapalin v mnoha faktech jsou dokonale rozpoznávány a dokumentovány. Identifikace hrozeb plynoucích z jejich pøítomnosti v prùbìhu práce je proto pomìrnì snadná. Situace se stává mnohem obtí¾nìj¹í pøi pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøíkladech jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír v podstatì prachu velké nebezpeèí výbuchu.

Pro odstranìní usazeného prachu z parketových podlah, plochých ploch a konstrukcí nástrojù a hal budou doporuèeny prùmyslové instalace centrálního vysávání. Vzpomíná si tedy na hygienu v pozadí práce a to je ochrana pracovníkù a organizací a pøíslu¹enství proti ¹kodlivým úèinkùm prachu pøi souèasném riziku sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která provádí prùmyslové instalace, musí provést instalaci v souladu s právními normami uvedenými v direktivì & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem centrálního vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota osob pracujících v bytì pøed negativními úèinky prachu.- ochrana strojù a nástrojù pøed poruchami v dùsledku pra¹nosti,- ochrana stavby a ¾en, které pí¹í práci proti úèinkùm nekontrolovaného vypuknutí pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e bìhem vysávání vznikají hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Událost mù¾e vést ke znièení jednotky pro odprá¹ení a celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány do ¹koly s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, dra¾¹í centrální úklidové úklidové úkoly samy o sobì mají sní¾it riziko sekundárního výbuchu odstranìním tzv zbytky prachu. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost jednotky a po¾ár, dal¹í umo¾òuje minimalizovat náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.