Pokladni kolka

Naøízení ministra financí, které je v platnosti od 1. bøezna 2015, ukládá na tváøích nabízejících právní slu¾by pro práci jednotlivých spotøebitelù povinnost pou¾ívat registraèní pokladny. Tyto výmìny budou zahrnovat také daòové poradce vedle právníkù. Koneckoncù, notáøi nebudou fungovat. Pokladny mají obecnì chránit zákazníky, kteøí obvykle nedostávají potvrzení o pomoci. Mobilní daòové úøady jsou specializovány na právníky a daòové poradce.

Povinnost ulo¾ená ministerstvem financí k prosazení daòové registrace bude zahrnovat právní a lékaøské profese v souèasných zubních, kosmetických, gastronomických a mechanických oborech. Bohu¾el u¾ bude mít roèní výtì¾ky. Jejich stav bude rovnocenný s druhou soutì¾í, kterou tento cíl provedl mnohem døíve. A¾ do posledního termínu byli právníci rozpu¹tìni z pou¾ívání registraèních pokladen, pokud jejich roèní pøíjem nepøekroèil dvacet tisíc zlotých.Umístìny do ploché odrùd je dùkazem toho, ¾e v¹ichni právníci poskytující slu¾by v pøípadì fyzických osob, které nemají provádìjí hospodáøskou èinnost bude muset vidìt bude spotøebována v mìnách fiskální dùvodu platební prostøedky.Usnadnìní zákonodárce je pro právníky, kteøí právì pracují na trhu. Pokud zaènete nabízet právní pomoc a¾ v roce 2015, právníci budou z povinnosti pou¾ívat registraèní pokladny na dva mìsíce od mìsíce, ve kterém zaènou vytváøet jednoduché slu¾by.Ministerstvo uji¹»uje, ¾e daòoví poplatníci, kteøí se zaregistrují pomocí registraèních pokladen na¹ich slu¾eb, vrátí vy¹¹í náklady na jejich nákup. Celý výsledek musí být proto zaji¹tìn jak z hlediska právní jistoty obchodu poskytovaného právníky, tak z hlediska bezpeènosti spotøebitelù. V praxi se øíká, ¾e od 1. bøezna 2015 mohou v¹ichni klienti advokátní kanceláøe po¾ádat o potvrzení, které potvrdí skuteènost, ¾e pou¾ívá právní pomoc.Pokud jde o notáøe, proè, ale nebude vy¾adovat registr v mno¾ství slu¾eb, ale pouze do èinnosti sekce na které se vztahuje zápis do repertoárové Q A také, pokud nedojde k pøekroèení stanoveného limitu o 20 tisícin vlivu, nebo v pøípadì, ¾e platba se bude vyrábìt v bezhotovostním situaci.