Pokladna

V tom se v¹ichni setkali jako v supermarketech a dal¹ích supermarketech s pokladnami. Obchodníci, kteøí jsou na nich pøítomni, poèítají na¹e výsledky a dávají nám potvrzení. Èasto v¹ak nevíme, co tato èástka skuteènì funguje. Ve vìt¹inì výpoètù mù¾ete snadno provádìt kalkulaèku. Proè je tedy finanèní pokladna indikovaným nástrojem v moci institucí a obchodù?

Pokladna je registr registru. Jedná se o elektronické zaøízení, jeho¾ provozem je evidence obratu a vý¹e danì. Do vý¹e danì zapoèítáváme jak daò z pøíjmù, tak DPH. Jeho velikost je ovlivnìna maloobchodním prodejem. Na rozdíl od vzhledu nìkteré z tìchto èástek neobsahují fiskální pamì». V¹echna RPM data jsou pak viditelná v externích, správnì chránìných pamìtech. Nicménì v¾dy nejznámìj¹í se zabývají pokladnami. V souèasné dobì jsou pøijímány v Polsku, Itálii a Øecku. Tyto pokladny mají samostatnou fiskální pamì» se speciálními vlastnostmi. Jsou opatøeny jedineèným èíslem. Na konci prodejního dne se èástky danì zaznamenávají u takového pokladníka. Existují stejné èisté a hrubé sazby.

Stojí za to odpovìdìt na otázku, kdo by mìl být takovou fiskální pokladnou. Samozøejmì, ¾e chce z pøíjmù ka¾dé instituce nebo jednotlivce. Pokud tr¾by pøekroèí stanovený limit, mìli byste investovat do fiskální èástky. Vý¹ka stìny je regulována Ministerstvem financí. Tam je také skupina zbo¾í, které lze prodávat pouze v pøípadì, ¾e pou¾íváte tuto pokladnu. Je to mimo jiné pro alkohol a tabákové výrobky. Po dokonèení prodejního dne má ka¾dý typ pokladny za cíl provést denní daòovou zprávu. Je to nepostradatelný a uchovává se pozdìji v pamìti dané pokladny. Nemù¾ete jej zmìnit ani odstranit.

Pokladny jsou samozøejmì stále nejèastìji vyu¾ívány v podnicích a supermarketech. Pokud v¹ak provozujeme soukromý podnik a na¹e zisky pøevy¹ují urèitou hranici, mìli bychom také investovat do takového elektronického zaøízení. Díky tomu budeme schopni dokonale splnit v¹echny formality.