Pokladna s platebnim terminalem

Více ne¾ dva tisíce výbuchù hoølavých látek, prachu a plynù se vyskytují ka¾doroènì v evropských oblastech, co¾ zpùsobuje devastaci strojù, po¹kození zaøízení a budov a zøídka i ztrátu dobrého ¾ivota. Na zaèátku mù¾e vzniknout výbu¹ná atmosféra, která vznikla v dùsledku situace, kdy je smìs vzduchu, hoølavých plynù, par nebo prachu vyrobena a uskladnìna za pøítomnosti kyslíku. Nejpravdìpodobnìj¹í výbu¹ná atmosféra se obvykle nachází v chemických podnicích, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, úpravnách vody a námoøních pøístavech, zatímco na leti¹tích.Smìrnice ATEX byla vytvoøena jako dobrovolné pravidlo pro vybavení nabízené v evropské skupinì a pou¾ívané ve spoleènosti zranitelných výbuchù. Od uvedení smìrnice ATEX do provozu musí v¹echna tato zaøízení pou¾ívat ATEX certifikát a být èastým symbolem. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobci dodávali elektrická zaøízení pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu pouze s pøíslu¹ným certifikátem. Zamìstnanci naopak zahrnují smìrnici ATEX 99/92 / ES, která definuje po¾adavky na zlep¹ení zdraví a bezpeènosti lidí, kteøí vydìlávají peníze ve sdru¾ení vystaveném výbuchu. Smìrnice ATEX 94/9 / ES je sama o sobì vhodná pro zaøízení, která je jiným zdrojem vznícení, proto¾e v jejich úspìchu existuje mo¾nost elektrického výboje, tiché výroby elektøiny a vy¹¹ích teplot. Pøesto¾e smìrnice ATEX je aktivní regulací, mezi pøínosy podøízenosti k dobrému mù¾e být nahrazena:

zaji¹tìní bezpeènosti pracovi¹tì pro osoby ve výrobních závodech,omezení hospodáøských ztrát zpùsobených pøípadnými poruchami nebo pøeru¹eními výroby,zaji¹tìní po¾adované kvality pøíslu¹enství pro komerèní nákup na námìstí Evropské unie,koordinace slu¾eb v oblasti ochrany zdraví a bezpeènosti pøi práci a dospìlých.