Pokladna mala plus e

Obzvlá¹tì dùle¾itým materiálem pro mana¾era a klienta je pøíjem z pokladny novitus lupo. Jedná se o dokonalou povinnost vydávat takové doklady o prodeji a následující by mìli poka¾dé vzít s sebou potvrzení.

Bohu¾el, vìt¹ina z nás na pøíjmy nevìnují velkou pozornost, co¾ v mnoha úspì¹ích, které vytváøejí vá¾né následky. Jak dlouho bychom mìli mít takové výtisky z registraèních pokladen, ve kterých situacích mohou být pro nás u¾iteèné?

V pøípadì podnikatelù je vìc velmi jednoduchá. Mìly by chránit kopie pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì auditu titulu Treasury. Proè v¹ak takový dokument pro klienta?Tento malý odpad papíru mù¾e mít v mnoha pøípadech vá¾né dùsledky. Známe-li platnost potvrzení o pokladnì a víme, jak takový dokument øádnì ulo¾it, mù¾eme získat hodnì. To je dáno pøedev¹ím formami, ve kterých chceme inzerovaný produkt inzerovat nebo vrátit a získat na¹e peníze. V tomto pøípadì nás prodávající po¾ádá o potvrzení potvrzení o pøijetí inzerované transakce. K jakému datu se musíme postarat, kdy¾ nám bude stvrzenka podporovat stí¾nosti? Pokud nakoupíme potraviny, mù¾eme do tøí dnù nahlásit problémy s nimi spojené. Mnohem déle bychom mìli tyto pøíjmy, které jsou dokladem pro nákup obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV, uchovávat. Zákon nám dává 24 mìsícù na to, abychom na¹li rozhodnutí a podali stí¾nost. V okam¾iku, kdy nebudeme mít potvrzení, nebude na¹e stí¾nost pøijata. Èím rychlej¹í je hodnota inzerovaného výrobku, tím více je ztráta spojena s nedostatkem dokumentu potvrzujícího tento prodej.

Tak¾e si pamatujme na pøíjmy, které nám prodávající musí dát pøi nakupování. Udr¾ujme tyto dokumenty také øádným zpùsobem. Mù¾eme vytvoøit obálky, ve kterých budeme schopni sestavit pøíjmy do chronologických organizací, poslední polo¾ce mù¾eme vìnovat speciální box. Je dùle¾ité, aby byl dokument potvrzující uzavøené smlouvy ulo¾en tak dlouho, dokud se stane podkladem pro podání stí¾nosti.