Pokladna elzab mini

S registraèními pokladnami jsme v ka¾dém obchodì nebo supermarketu - jedním slovem, kde se provádí maloobchodní prodej. A od zaèátku. Co je fiskální pokladna?

Pokladny, jinak známé jako pokladny, nejsou pøekvapující jako elektronický nástroj, díky kterému jsme schopni vidìt pohyb a vý¹i dobré danì a DPH splatné z maloobchodního prodeje. Na svìtì existují fiskální zaøízení, která nemají fiskální pamì» a informace o nákupech jsou registrovány v externí zabezpeèené pamìti.

V souèasné dobì jsou v Polsku k dispozici registraèní pokladny s fiskálními pøedstavami o vlastnostech OTP (One Time Programming, kterým je pøidìleno jedineèné èíslo, ve kterém jsou èisté a daòové èástky alokovány k datu prodeje. K tomu se samozøejmì pøièítá celková vý¹e danì a hrubých pohledávek.

Divize pokladen.Vzhledem k výstavbì pokladen se poèítá s jednoduchými pokladnami Elektronická pokladna (ECR, která:- spolupracovat s poèítaèi;- jedná se o fiskální tiskárny;- jsou to poèítaèové pokladny;- systémy POS / EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale;- jsou to terminály pokladny.

Systémy, které se hrají v kapsách, se více poèítají ve dvou základních systémech:- autonomní systémy (pracovní program pokladny a aplikaèní program jsou zva¾ovány uvnitø pokladny, jako jsou: POS, ECR, úplná základna zbo¾í PLU, seznam kódù, názvy produktù pøiøazené symboly písmen PTU sazeb danì z pøidané hodnoty;- Poèítaèové systémy (poslední pokladna postrádá èíselnou klávesnici, ale fiskální tiskárna má nìkolik tlaèítek pro tisk denní fiskální zprávy. Tr¾by v souèasné pokladnì jsou vytváøeny pomocí aplikaèního programu na poèítaèi, který stále øídí soubor daòových pokynù.

firma