Planeti zemi jak je stary

Atmosféra nebo plynová obálka obklopující planetu Zemi pravdìpodobnì ocení nevýbu¹ná nebo výbu¹ná. Nevýbu¹ná souèást je souèástí, jeliko¾ v nìm nejsou ¾ádné výbu¹né látky, které v nìm pou¾ívají nìkteré standardní výrobky.

A pøíli¹ explozivní, kdy¾ jsou v kù¾i prvky plynu nebo prachu, které mohou být výbu¹né. Výbu¹ná atmosféra, která byla prezentována souèasnì, je známá jako potenciálnì výbu¹ná zóna.Stanovení zón nebezpeènosti výbuchu konèí na základì klasifikace na základì pravdìpodobnosti a okam¾iku výskytu výbu¹né atmosféry. Mù¾eme o tom mluvit nebo o hoølavých plynech, mlhách a hoølavých párech nebo o hoølavých kapalinách.

Hromady plynù, mlh a par z hoølavých kapalin se poèítají ve tøech zónách:- zóna 0 - vyznaèující se tím, ¾e se jedná o prostor, ve kterém je výbu¹ná atmosféra obsahující hoølavé látky ve formì plynù, mlh a výparù v¾dy nebo po dlouhou dobu,- zóna 1 - v ní¾ se tyto hoølavé látky vyskytují jen pøi obèasném provozu,- zóna 2 - v ní¾ nevzniká výbu¹ná atmosféra bìhem normálního provozu, a pokud k ní dojde - vyvíjí se na krátkou dobu.

Na druhé stranì hoølavé kapaliny odli¹ují tyto okresy jako:- zóna 20, ve které je výbu¹ná atmosféra ve formì oblaku hoølavého prachu neustále hledána po dlouhou dobu,- zóna 21 - kde se bìhem normálního provozu mù¾e vyskytnout oblak hoølavého prachu,- zóna 22 - v ní¾ oblak hoølavého prachu není pøi normálním provozu pøítomen a pokud se vyskytuje - se chová jen krátkou dobu.

Výskyt oblastí s nebezpeèím výbuchu vy¾aduje zvlá¹tní dodr¾ování norem ochrany a hygieny práce.