Organizace kancelaoske prace

Kdysi chodil do spoleènosti zabývající se prodejem nábytku. Majitel zamìstnal zamìstnance ve skladech a ve skladech, kteøí vy¹li na dal¹ích místech. Pracoval jsem v tomto skladu. Dùm byl pøíli¹ nízký na to, jaké zbo¾í mìl skladovat. Nedostateèné øízení prostoru vedlo k zajímavým situacím, nebo» jediný èlovìk musel poèítat hodnì èasu za druhou, proto¾e cesta mezi hromadami nábytku pro pøepravu zbo¾í na autách byla pøíli¹ nízká.

Pak jsem pochopil, ¾e v dne¹ním systému je èas stráven neproduktivnì. Dal¹í vìc, která prodlou¾ila knihu, bylo delikátní osvìtlení, koneckoncù bylo dostaèující, aby se nasadily jasné svíèky, které by problém vyøe¹ily. Zamìstnanec, který objednávku kupujícímu vyplnil, místo toho, aby vidìl etiketu produktu z dálky, se musel ohýbat dolù a hledat a èasto má telefonní svìtlo. Jak tomu bylo pravdìpodobnì v posledním pøípadì, majitel zcela nevìnoval pozornost tìmto situacím, pozdìji mìl zá¹» ohlednì lhùty pro provedení daného pøíkazu. Myslím si, ¾e správné místo, tzn. Stejné zaøízení, zbo¾í a v¹echny slo¾ky pou¾ívané po celou dobu vìcí, je velmi dùle¾ité. Nejedná se pouze o efektivitu takového èlovìka, tedy o cenu, proto¾e období je peníze, ale také zamìstnanec je èasto podrá¾dìný, proto¾e by mohl udìlat nìco rychleji, s men¹ím úsilím. Existuje mnoho faktorù, které zlep¹ují kvalitu praxe v kompozici. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je obrovské osvìtlení, tak¾e mají záøivky a správné øízení zbo¾í, které vychází ze skladu, tak¾e se èlovìk nepohybuje na jiných nohách. V závislosti na druhu skladování je tøeba vìnovat pozornost jak teplotì v místì, tak úrovni vlhkosti. V posledním pøípadì, kde je uvedeno nábytek, musí být místnost velmi suchá, proto¾e vlhkost bude mít destruktivní vliv na materiál, ze kterého je nábytek vyroben. Jsou to jen základy a kdy¾ dokonce i velké spoleènosti musí zapomenout na základní vìci.