O vanoenim stromku vox

Hlavní vánoèní výzdobou je vánoèní stromek, který nemá stejný problém. Ka¾dý, a» u¾ pøed Vánocemi nebo na ©tìdrý den, ozdobíme vánoèní stromek barevnými dekoracemi, svìtly a øetízky, zøídkakdy na nìj visíme dorty a dal¹í sladkosti, které mladiství ¹»astnì sníst. Pøemý¹leli jste v¹ak nìkdy o tom, co je to vánoèní stromek a proè je to správnì platné v vánoèní tradici?

Existuje spousta teorií, které uvádìjí, kde vznikla tradice vánoèního stromu. Odpovídám mimo jiné na to, ¾e zdobení stromu je minulostí poté, co slavil den mrtvých v Øímì, jiné, ¾e se jedná o symboliku Edenického stromu v Edenu. Za okam¾ik blí¾e k na¹im dobám v¹ak byl velkým pøedchùdcem zdobení jehliènanù v pøedvánoèním období Martin Luther, který se pøipojil k uèení, které zdobilo strom svìtlými dekoracemi a jablka symbolizovala znovuobjevení èlovìka s Bohem. Tento zvyk se rychle roz¹íøil do celého svìta. Dá se øíci, ¾e dnes, nejen v Polsku, ale i v jednotlivých evropských zemích i v Americe, je opravdový vánoèní stromek obleèen díky nìmecké iniciativì.

V souèasné dobì ji¾ odjel z bývalého zdobení vánoèního stromu do segmentù papíru a jablek, oblékal vánoèní stromky barevnými cetky, øetìzy a svìtly. Ka¾dopádnì jen ve vzdálenosti posledních 30 let lze urèit velkou zmìnu popularity vánoèního stromu. Tak to bylo velmi bì¾né, ¾e se strom ozdobil proutìnými ozdobami, øetìz byl èasto pøímo vyroben z barevných papírových obruèí, zatímco osvìtlení bylo vyrobeno ze svíèek pøipevnìných pomocí speciálních klipù (jak mù¾ete snadno odhadnout, bohu¾el to nebylo fire. Pak byly proutìné ozdoby z velké èásti nahrazeny cetky, které imitovaly vzhled zvíøat nebo hraèek, a navíc mìly tzv. Andìlské vlasy, tj. Visící støíbrné nebo zlaté tenké struny a kousky vaty, které mìly být svázány snìhem. Teï, jak víte, rozmanitost vzorù a barev vánoèních ozdob je nebezpeèné urèit, ale rozhodujícím zpùsobem dominují odstíny zlata, èervené a zelené, které jsou spojeny s prázdninami.

BioretinBioretin - O¾ivte poko¾ku bez bolestivé a drahé léèby!

Za ta léta, historii vánoèního stromku, stejnì jako mu¾i, byl ve skupinì nových trendù léèbu svého przystrajania. Aèkoli to nezlep¹ilo, ¾e dùle¾ité, proto¾e ¹aty na Vánoce Luther, tato metoda je zvlá¹tì hodnì koøeny v oboru Vánoc také dr¾et mo¾nost, ¾e nebude brzy pomine.