Mikroskop je pole

Mikroskop se pou¾ívá k prohlí¾ení malých objektù, které jsou obvykle neviditelné pouhým okem, a také k pozorování detailù men¹ích objektù. V dne¹ních stádiích existuje mnoho typù mikroskopù (akustické, holografické, polarizaèní, stereoskopické a dal¹í, ale první byl optický mikroskop.

Mikroskopy tohoto druhu praxe zku¹ebních polo¾ek k pou¾ití denního svìtla, a jejich tvùrci patøí otec a syn - Zacharias Janssen a Hans Janssen - holandsky. Prvním mikroskopem postavili kolem roku 1590, dalo to pouze 10násobné zvìt¹ení a od posledního nebylo pou¾itelné. Prùlom v této vìci udìlal Antonie van Leeuwenhoek, ¾e vytvoøil dal¹í techniku brou¹ení a le¹tìní tenkých èoèek, které na oplátku vzdal 270-násobné zvìt¹ení. V tomto stylu Holanïan zlep¹il mikroskop, díky èemu¾ dosáhl mnoha objevù a zvý¹ené biologie. Jeho mikroskopy byly postaveny jinak ne¾ ty, které byly v poslední dobì. Staèí pøiznat, ¾e je to pøíli¹ populární zvìt¹ovací sklo. Leeuwenhoek'a mikroskop byl vyroben pouze samotné èoèky, a zku¹ební vzorek byl umístìn pøed objektivem, jeho dùle¾ité, miska byla upravena pomocí dvou prstù ¹rouby. Samotný pøístroj mìl délku 3 a¾ 4 palce nebo asi 7-10 centimetrù. Nový prùlom ve formì mikroskopù se objevil, kdy¾ se v nich pou¾ívaly elektrony. První mikroskop tohoto typu - elektronový mikroskop - postavil Ernst Rusk a Maks Knoll v roce 1931 v Berlínì. Samotná køemíková revoluce uznala jako podklad pou¾ití elektronových mikroskopù. souèasnì daly pozorování nejmen¹ích struktur bunìèných organel. Od fronty v roce 1982 byl vytvoøen první skenovací tunelovací mikroskop. Jeho iniciátory byly efektivní vìdci v Curychu Gerd Binning a Heinrich Rohrer. Díky takovým mikroskopùm je zachycen trojrozmìrný obraz struktur slo¾ených z daných atomù. Pozdìji bylo provedeno mnoho úprav tohoto mikroskopu, aby bylo mo¾né vidìt pøípad tøídy nanometrù. Moderní výzkumníci øíkají, ¾e vývoj mikroskopie zahájí vývoj nanotechnologie, která mù¾e najít výkon a ovlivnit témìø ka¾dou disciplínu ¾ivota.