Lekaoske prohlidky nebo volny den

Kolposkop vy¹etøení je studie, která mù¾e znaènì pomoci pøi odhalení onemocnìní u pacienta, který uspìje v takové otázce. Colposcope je pak zdravotní zaøízení, které umo¾òuje vzít kus tkánì z pochvy, stìny dìlohy nebo vulvy.

Díky tomu mù¾e správný lékaø, s odpovídajícími názory, se podívat na takovou tkáò a rozpoznat, zda na ní dochází k nìjakým zmìnám. Kolposkopie je studie, která díky dobrému vybavení doká¾e lékaøovi prohlédnout vagínu, dìlohu, kanál a vulvu pacienta. Existuje otázka, která prakticky osmdesát procent umo¾òuje odhalit rakovinu, nemoc, která bohu¾el není léèitelná. Díky nedávným zku¹enostem je rakovina, kterou jste objevili ji¾ v poèáteèní fázi, a to díky tomu, ¾e pacient bude mít pøíle¾itost vyléèit. Cytologie, která se provádí v¾dy pøi vy¹etøení u gynekologa, detekuje rakovinové zmìny v sedmdesáti procentech. Lékaøi jsou v¹ak ji¾ toho názoru, ¾e je nejlep¹í kombinovat tyto dvì technologie, tj. Nejprve provést cytologické a pozdìji kolposkopické vy¹etøení. Oba metody, které jsou vzájemnì smí¹ené, poskytují prakticky sto procentní pravdìpodobnost odhalení rakoviny v takové fázi, ¾e po okam¾itém zákroku bude léèitelná. S kolposkopowi, který vám umo¾ní podívat se na ¾enských orgánù tak, lékaø mù¾e pøesnì urèit polohu pøípadné operaci, a po jeho skonèení lze zjistit, zda byla øádnì splnìna. Cytologické vy¹etøení je otázka, která je podporována u ¾en, které pøekroèily pìtadvacet let rùstu a zaèaly pohlavní styk. Ka¾dý nesprávný výsledek (dokonce i nejmen¹í odchylka v cytologii by mìl být dále ovìøen jako dùkaz pouze za pou¾ití kolposkopu. Pøed odevzdáním této studie je, aby se vzdali jakýkoliv zásah do dìlo¾ního èípku a pochvy, nebo nemù¾e být provedeno gynekologické vy¹etøení, ani není dovoleno styku nìkolik dní pøed zkou¹kou. Tento test se nevyvolává bìhem menstruace. Lékaøství je stále je¹tì trvalej¹í. Je to výjimeènì dobré, proto¾e boj proti rakovinì, který je ji¾ trvalou neléèenou chorobou, je silný. Bohu¾el, zji¹tìní této onemocnìní pøíli¹ pozdì prakticky v¾dy vede k smrti pacienta. Z tohoto dùvodu je vy¹etøení kolposkopu velmi u¾iteèným nástrojem k jeho vylouèení.