Karamelove vlasy

Moje neteø je velice ráda, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete ji moèit, vyèesat ji a naplánovat je. To je také absorbováno v tom, ¾e chtìjí, aby v¹echno vypadalo nádhernì, jeden mù¾e dát jeden prýmek ¹estkrát, poka¾dé pøipnout vlasy luky na to, nebo kolíky v nìm. Já opravdu chci, aby se jim uèil ¹kolní pøedstavení a formace. Její nové vytvoøení hádanky princezny je navíc zábavné a já bych rád perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku by moje matka splékala malé copánky s luky. Pak ta krásná dívka øekla ne, ne a u¾ ne jednou. Budu vypadat hezèí v kudrnaté vlasy .... tak to zaèalo. Pùl hodiny natáèení a jejich modelování. Vypadala skvìle jako velká princezna. Pouze tak, aby zùstala s rozmazlenými dívkami, si zase zase zmìnila názor. Nevìøím v pøítomnosti, ¾e od zaèátku uvedení na pøedstavení u¾ uplynulo více ne¾ dvì hodiny. Najednou ... zcela zmìnila tento nápad a ve svém projevu to bylo trochu jako "noooo, opravdu nechci, proto¾e si nepamatuji princeznu, co její podøízená". Poprosila se o nový úèes, její vlasy se rozøezaly z pohledu volné koky. Proto¾e samozøejmì, jak u¾ øekla vý¹e, máme nyní schopnost pøitisknout si vlasy, pak jsme úplnì ¹li velmi rychle. Její matka byla na jedné stranì ochotna být za dal¹ích dvacet minut.

Zkontrolujte, kde koupit vlasy