Jazykove dovednosti v nimeini

Znalost dal¹ích jazykù je mno¾ství v novém svìtì. Nyní, kdy¾ hledáme práci, potøebujeme nejen angliètinu, ale také nové jazyky. Je skuteènì tì¾ké najít profesi, kde jazyk není prospì¹ný. Existuje proto dùsledek otevøenosti Evropy a svìta. Globalizace má mnoho výhod bez pochybností.

Umo¾òuje rychlý pøenos informací mezi lidmi vzdálenými asi tucet kilometrù, ale také umo¾òuje najít stá¾e v mnoha místnostech po celém svìtì. Má v¹ak také temnou stránku. V dùsledku globalizace, a to i bez pøechodu z jiné zemì, jsme nuceni získat urèité dovednosti, které by nepotøebovaly víc ne¾ pøed deseti lety. A samozøejmì, jako dùkaz, nyní, kdy¾ mana¾eøi hotelu hledají zamìstnance, témìø v¾dy po¾adují angliètinu. Mo¾ná pak být pro nìkteré lidi ¹okující, nebo» provádìt i takové oblíbené vìci, jako je èi¹tìní, èasto vy¾aduje schopnost pou¾ívat cizí jazyk. Hotely, zejména v královských mìstech, nav¹tìvuje mnoho cizincù a slu¾ba, bez ohledu na to, co dìlá, chce být v dobì komunikace s nimi. Tak¾e jiné jazyky jsou bì¾nì pou¾ívány, ale skupina lidí je dostává docela zbì¾nì. Mnozí vìdí, jak komunikovat v cizím jazyce, i kdy¾ to úplnì nevìdí. Proto máme nìjaký specializovaný text, který chceme pøelo¾it, najít poslední zdravou osobu není tak snadné. Kdy¾ napøíklad funguje právní pøeklad, je tøeba znát mnoho specializovaných pojmù, které znìjí divnì i mnoha pøekladatelùm. Nemìlo by to být pøekvapující, proto¾e pravdìpodobné právní nebo lékaøské pojmy jsou pro vìt¹inu Polákù tajné dokonce i ve svém vlastním jazyce. Nelze oèekávat, ¾e budou moci odpovídat jejich ekvivalentùm v nìmèinì nebo angliètinì. K tomu je zapotøebí cílené vzdìlávání.