Jak ureit uroveo znalosti anglietiny

V souèasné dobì zamìstnavatelé vìnují velkou pozornost znalostem jazykù jak u na¹ich zamìstnancù, tak u tìch, kteøí jsou ochotni dìlat vìci. Døíve s povinnou znalostí jazyka nebo dokonce bez znalosti jiného ne¾ mateøského jazyka bylo dùle¾ité pøijmout témìø celou práci. V souèasné dobì je v¾dy vhodné vìdìt alespoò jeden jazyk na palubì, který zaruèuje základní rozhovor.

Úroveò jazykového vzdìlávání mezi Poláky ¾ije z roku na rok. V souèasné dobì je nejménì jeden cizí jazyk povinnì vy¹kolen na základních a støedních a støedních ¹kolách. Výzkumy ukazují, ¾e lidé, kteøí jsou schopni dìlat dobøe, ne¾ samotný jazyk, jsou je¹tì více ne¾ 50% placeni od lidí bez takových dovedností. Co mohou být takové jazykové dovednosti u¾iteèné? Proto je to velmi choulostivá otázka, která je pøedmìtem my¹lenky. Nyní, v kanceláøské pozici (od práce na bílém lù¾ku, cizí jazykové dovednosti se aplikují na prakticky v¹echny mo¾né vìci. Vychází z kontaktù s jinými klienty, dodavateli, pøíjemci nebo producenty, a to pøekladem dokumentù do trvalého kontaktu s jmény, kteøí nejsou jmény Polákù, a èím dál èastìji sni¾uje pøítomnost na svìtì. Navíc jsou jazykové dovednosti vyu¾ívány pøi cestách do zahranièí, obvykle se staèí uèit se anglicky, ¹panìlsky nebo rusky, pouze z èín¹tiny, japon¹tiny a korej¹tiny získává dùle¾itost, z jednoduchého dùvodu: vìt¹ina výroby se právì pøesunula na asijské konce, proto jsou nezbytní specialisté, kteøí jsou schopni tìchto jazykù. Pøeklad dokumentù je nesmírnì dùle¾itý, proto¾e asij¹tí výrobci èasto neznají angliètinu a chtìjí pøekladatele podepsat smlouvy se západními pøíjemci. Kdy¾ shrneme v¹echny shromá¾dìné informace, vrátíme se k soudu, ¾e se vlastnì uèíme jazyky, proto¾e se nejen uèíme a pøipravujeme se na druhou kulturu, ale svìt jde smìrem, kde budeme hor¹í s lidmi, kteøí jazyky neznají.