Iris vyrobce odivu

Dal¹í sobota vidìla vystavení nejnovìj¹í sbírky místního výrobce odìvù. Tato událost pøilákala velké mno¾ství divákù, kteøí plánovali vidìt, co projektanti udìlali pro pøíslu¹nou sezónu. Mezi publikem jsme mohli dokonce identifikovat nìkolik osobností, novináøù a politikù.Rafinovaný displej byl v nejbli¾¹ím detailu a v¹echno se dìlo bez pøeká¾ek. Na povrchu bychom mohli obdivovat modely pøedstavující pøekrásné, letní, ruènì vyrábìné obleèení. Pro jejich výrobu byly pou¾ity lehké a vzdu¹né tkaniny s vysokými barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i novináøi si oblíbili vzdu¹né, barevné maxi suknì vyrobené na háèkování. Vedle nich byla respektována také krajka, romantické ¹aty, stejnì jako blùzy s volánky a vy¹ívané bikiny. A¾ donedávna navrhli návrháøi pro ¾eny, mimo jiné, klobouky s obtí¾nými kruhovými objezdami, zdobené krajkou a barevnými kvìty.Po skonèení výstavy skonèila dra¾ba krásné svatební tvorby, která byla vyrobena hlavnì pro tuto pøíle¾itost. ©aty byly prodány osobì, která chtìla zùstat anonymní. Navíc bylo vydra¾eno nìkolik obleèení z nejteplej¹í kolekce. Pøíjmy z tohoto prodeje budou odhadnuty na vlastní sirotèince. Je tøeba zdùraznit, ¾e spoleènost ochotnì podporuje rùzné charitativní a praktické akce. Jeho majitelé opakovanì odlo¾ili svùj vlastní zbo¾í na aukci, a kdy¾ prodejní materiál byl dokonce náv¹tìvou ka¾dé továrny.Zástupce spoleènosti nám oznámil, ¾e nejnovìj¹í sbírka bude v obchodech od zaèátku kvìtna. Navíc informoval, ¾e znaèka plánuje otevøít internetový obchod, ve kterém by byly sbírky viditelné, ne¾ v stacionárních obchodech.Místní znaèka obleèení je jedním z nejdùle¾itìj¹ích výrobcù odìvù na svìtì. V celém svìtì je málo továren. Zamìstnává nìkolik tisíc lidí, v mnoha lidí nad pøedchozími nejlep¹ích krejèích, ¹vadlen a architekty. Ka¾dou chvíli tato znaèka sbírá kolekce ve spolupráci s èistými polskými designéry. Tyto sbírky po¾ívat takové ¹iroké uznání, ¾e hodnì pøed otevøením obchodu, u¾ tou¾í po nìjakém ráno vytvoøeného ve významných frontách. Tyto sbírky probìhly v tento zvlá¹tní den.Výrobky této spoleènosti se po mnoho let zabývají velkým úspìchem u zákazníkù, a to více v regionu i v zahranièí. Pí¹e se o ní, nezdá se, ¾e by se zmínilo o mnoha odmìnách, které získala, a které se rozhodly, ¾e zbo¾í má nejvy¹¹í kvalitu.

Podívejte se na vlastní obchod: Jednorázové kosmetické obleèení