Gynekologa v chicago

Gynekologie jde celou cestu vpøed. Existuje je¹tì více originálních prostøedkù pro hledání lidského tìla. Stále ménì invazivní a je¹tì pøesnìj¹í. Záva¾ným problémem mezi sexuálnì zneu¾ívanými ¾enami je rakovina dìlo¾ního èípku, která je v rané fázi detekce zcela vyléèitelná.

Pokud v¹ak zaznamenáte ru¹ivé pøíznaky, které mohou být pøíèinou takové nemoci, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat u lékaøe na kolposkopu, abyste tuto chorobu vylouèili. Dùsledkem nedostateèné záva¾nosti symptomù mù¾e být øe¹ení dìlohy.

Taková studie je pøipravena pomocí kolposkopu. Je to poslední vìc, ale mikroskop se spekulem. Spekulum je vlo¾en do vagíny se zdravým pøípravkem, aby zjistil, jaká reakce je dominantní v pochvì. Tento mikroskop dosáhne trojrozmìrného úèinku a souèasnì zvý¹í vzhled a¾ desetinásobnì, tak¾e gynekolog bude schopen øádnì prozkoumat vaginální a dìlo¾ní stìnu, aby peèlivì posoudil, zda existují nìjaké zmìny. Je tøeba mít na pamìti, ¾e by se mìl pøipravit na vy¹etøení. Gynekolog pravdìpodobnì vás bude pouèit, jak se chránit pøed testováním. V první øadì by se èlovìk mìl uvolnit z pohlavního styku i z gynekologických zá¾itkù týden pøed plánovaným vy¹etøením.

®ena, která dostává kolposkop, obvykle zùstává v dal¹ím gynekologickém køesle. Tento test je obvykle nìkolik minut a¾ nìkolik minut. Pokud jsou úèinky ru¹ivé, pak mù¾e gynekolog objednat odstranìní dìlo¾ní èásti, pak se budete muset pøestìhovat od urèité úrovnì fyzické aktivity, proto¾e bude dùle¾ité cítit velmi obtí¾né nepohodlí. V pøíkladu tohoto nástroje jsou také dùle¾ité ergonomické parametry, proto¾e tam je pracovní nástroj.