Gastronomie e turismo

Termín kouèování, co¾ znamená angliètinu pro kouèování, je název interaktivního tréninku, který se pohybuje pomocí technik spojených s psychologickými znalostmi. K dispozici jsou aktuální druh ¹kolení jednat v procesu rozhodování v objektu odpovídání jejich profesní potøeby, pomáhat jiným lidem èi firmám vìt¹í dynamický rùst a umo¾òuje zefektivnìní firmy. & Nbsp; Lektoøi takové úkoly jsou trenéøi, kteøí chodí s nejbli¾¹ími zákazníky ones na nových letadel napøíklad v pohybu svého podnikání, profesního rozvoje a analyzují otázky související s mezilidskými vztahy s novými lidmi.

Profesionální kouèování umo¾òuje klientùm lépe rozhodovat, plnì vyu¾ívat jejich pøirozených pøedpokladù, definovat na¹e odpovìdnosti a soustøedit se na optimalizaci èinností, které pøicházejí do jejich výkonù. Kouèování je proces sebevybudování, jeho¾ nejdùle¾itìj¹ím bodem je zlep¹it sebevìdomí klienta a ukázat podporu pøi volném plnìní zamý¹lených novinek zalo¾ených na jeho vlastních závìrech a intelektuálních zdrojích. Dal¹í funkce viditelné v cvièeních pro zamìstnance ve struktuøe kouèování jsou:

kouèování je zcela dobrovolné;trenér není schopen nastavit pro klienta pravidla;neumìjí lidi, funguje jen pro nì v procesu formování;je zalo¾en na otázkách a stimuluje my¹lení;musí existovat atmosféra úcty a pomoci pro názory klienta;konec je uèinit vìdomé zmìny.