Finaneni kontroly

Obecnì lze øíci, ¾e mu¾e, kteøí pou¾ívají jízdní kola, lze rozdìlit do dvou skupin: na ty, kteøí pou¾ívají dvoukolku jako praktiètìj¹í a pravdìpodobnì i vìt¹í dopravní prostøedek, a na ty, kteøí nemají dostatek vozù na asfaltu a chtìjí nìco ze svých aut. Speciálnì pro novou èást zákazníkù jsme pøipravili seznam nejmalebnìj¹ích cyklistických tras v Polsku, které stojí za to vidìt se svým dvoukolovým vozem.

Slezské Beskydy - je ideálním místem pro lidi, kteøí hledají dojmy, a to ani ve vysokohorské a sjezdové cyklistice. Varujeme vás, abyste si plnì vychutnali krásy Bieszczady, mìli byste poèítat nejen fitness, ale i zdravé kolo: na Skrzycznem, nebo na nejvy¹¹ím vrcholu Beskyd (1257 m.n.p.m, provozuje jeden z nejbì¾nìj¹ích cyklistických tras v jiném regionu. Na druhou stranu na vás èeká nádherné panorama, které se rozkládá na èásti.Cyklistická trasa Visly - je to samé ú¾asné øe¹ení pro lidi, kteøí mají tendenci jezdit na nìkolikadenní nebo vícedenní cyklistický výlet. Ubytování bude zaji¹tìno díky rozsáhlým agroturistickým farmám. Samotná trasa je mnohem jednodu¹¹í ne¾ v pøedchozím pøíkladu, proto¾e vede asfaltovou cyklostezku pøes nábøe¾í Visly. Bohu¾el projekt je¹tì nebyl realizován a ti, kteøí se zajímají o rozhodující kurz, se budou muset etablovat.Stezka Orlických hnízd - tato trasa je ideální nejen pro milovníky cyklistických výprav, ale i nad¹encù akce a umìní, proto¾e tam dostávají nejstar¹í polské hrady postavené Casimirem Velikým. Celá cyklostezka je z Krakova do Czêstochowa, je 190 km. To je nabídka pro praktiètìj¹í cyklisty.Polská pobøe¾ní stezka - dal¹í nabídka pro ¾eny, které se nyní zamilovaly do cyklistiky, a pøesto se necítí dostateènì sebevìdomì, aby si vybraly extrémnìj¹í projekty. Trasa Baltského moøe je evropská cyklostezka Euro R-10 vyznaèená kolem Baltského moøe, a tím také prochází dal¹ími zemìmi. Polská èást trasy se koná ve ¦winouj¶cie, vede pøes Ko³obrzeg, Tri-City a uvnitø Gronów. Trasa, navzdory tomu, ¾e nepatøí k velkému, se líbí i praktiètìj¹ím cyklistùm, èasto kvùli blízkosti a vynikajícímu zdraví moøe.

Boobs XL

Vý¹e uvedené cyklostezky v Polsku jsou nabídky, které jsou jen malou náhradou toho, co Rzeczpospolita nabízí cyklistùm. Ale jak mù¾e nìkdo, a» u¾ je to zku¹ený cyklista nebo samotný zaèáteèník, najít nìco pro sebe.