Dotykova obrazovka nereaguje

GASTRO POS je program, který umo¾òuje neopatrný a intuitivní prodej, vyvinutý v nìkolika pohybech prostøednictvím dotykové obrazovky. Jako mimoøádnì atraktivní organismus na gastronomickém trhu se zabývá velkým významem pøedních restauraèních kuchaøù. Jeho intuitivní pracovníci se podílejí na praktikách èí¹níkù a to usnadòuje výcvik nových zamìstnancù.

Díky velmi náchylnému a intuitivnímu provozu nepotøebuje krásné a dlouhé tréninky a velmi u¾iteèný zpùsob pou¾ívání dotykové obrazovky, který je smí¹ený s velkou nabídkou funkcí, velmi dobrý nejen v krátkém jednom bytì, ale i ve stravovacích zaøízeních.

Individuální výbìr funkcíDíky øadì funkcí a modulùm GASTRO POS je flexibilním systémem, který pøijmeme na trhu. Ve vztahu k profilu prostor nebo poslednímu baru, hospodì a dokonce i restauraci mù¾ete pøizpùsobit a pøizpùsobit mo¾nosti, které budou nejlépe vyhovovat va¹im potøebám.

http://cz.healthymode.eu/grey-blocker-zpusob-jak-sedivat-vlasy/Grey Blocker . Způsob, jak šedivat vlasy

bezpeènostPøihlásit se k na¹im lidem do programu zadáním unikátního kódu, otisk prstu nebo magnetickou kartu také umo¾òuje plnou kontrolu svého pracovního èasu, kdy a co vytváøí úspìch. Vztah polohy, mù¾ete také nastavit mo¾nost zobrazení tak, aby tvoøily pøizpùsobit pravomoci jednotky, napø. Èí¹ník vidí pouze prodeje, mana¾er vidí prodeje a fakturace, pøístup vlastníka ke lidských mo¾ností. GASTRO POS vám umo¾òuje omezit domácí ztráty a zvý¹it zisky. Posgastní program také usnadòuje fakturaèní slu¾by v gastronomii.

Výhody programu:

operace dotykového displeje nìkolika kliknutími;pøizpùsobení obrazovky specifickým potøebám;kontrola faktur a pøíkazù;transparentnì navr¾ená vykostìná obrazovka;obrazová prezentace místnosti;usazování èí¹níka v urèité fázi;úspora pracovní doby;bez obtí¾í pøi úpravì jídel;dodr¾ování kuchynì;kontrola pøíkazù a úètù;flexibilní tvorba cen;kontrola stanovených slev;dodr¾ování hotelových plánù a zaøízení pro speciální operace.