Deprese u mu u

Deprese hranièí ka¾dý rok s rostoucím poètem rolí v ka¾dém vìku. Oba profesionálnì aktivní dospìlí i dìti mají i star¹í osoby nevýhodu. Mnoho z nich ztrácí roky bez osoby, která má nemoci, zatímco strana bojuje s rùznými zpùsoby hry se souèasnou oslabující du¹evní poruchou.

Léèba deprese se obvykle skládá z psychoterapie, která by mìla být v¾dy zvý¹ena farmakologickými úèinky, aby se zvý¹ila úèinnost léèby. Mnoho lidí si neuvìdomuje skuteènost, ¾e antidepresiva mohou být pøedepsána pouze lékaøi se specializací v psychiatrii. Dobrý psychiatr v Krakovì v¹ak pøed zahájením léèby deprese by mìl správnì diagnostikovat onemocnìní, vèetnì pomocí zvlá¹tních psychometrických testù také s pou¾itím klasifikace symptomù umo¾òujících posoudit depresivní epizodu. Teprve po diagnóze onemocnìní a stupni jeho záva¾nosti urèuje psychiatr zpùsob léèby. Farmakologická léèba se doporuèuje nejen bìhem záva¾nosti pøíznakù onemocnìní, ale také èasto bìhem asymptomatických období, proto¾e deprese je opakující se poruchou. V souèasnosti pou¾ívané antidepresiva jsou primárnì urèeny k stabilizaci nálady pacienta, zbavit se úzkosti nebo sebevra¾edných my¹lenek. Bohu¾el správný výbìr úèinných lékù nìkdy trvá velmi dlouho, proto¾e pacienti reagují odli¹nì na jednotlivé úèinné látky. Farmakologická léèba je velmi èasto v zemi, kde jsou pacienti, zvlá¹tì v úspìchu tzv endogenní deprese. Osoba, která trpí recidivující depresí, chce být systematicky peèována o psychiatra, který nejen kontroluje stav pacienta, ale mù¾e také nejlépe zhodnotit postup léèby a pøípadnou potøebu zmìnit formu terapie. Aèkoli moderní antidepresiva vykazují je¹tì vy¹¹í úèinnost, psychiatøi doporuèují pou¾ití paralelní psychoterapie. Psychoterapie umo¾òuje pacientùm lépe rozpoznat relapsy a ukazuje metody zvládání tì¾kých èasù.