Comarch erp optimalni po adavky

Program fakturace umo¾òuje vydávat jiné typy fakturaèních dokumentù v rychlém, hladkém a pøizpùsobeném stylu. Modul Comarch ERP Optima Invoices není zdaleka snadný. Díky tomu mù¾ete texty vlo¾it do nìjaké mìny.

Aplikace je pøítomna v palcích synchronizovaných s rùznými prvky systému Comarch. Údaje jsou aktualizovány v celé oblasti, co¾ vede k jednoduchému vedení úèetnictví. S radami ohlednì funkènosti (mo¾nosti prodeje a nákupu, online výmìna dokumentù má tento modul z výsledkù tohoto typu na trhu nejvhodnìj¹í volbu.Dal¹ím nástrojem, jako je napøíklad okno Speciální prodeje, mù¾ete pøedlo¾it ve¹keré rady a dokumenty týkající se daného dodavatele. To je mimoøádnì vhodné øe¹ení pro úèetní. Tento projekt je navíc funkcí tisku. To v¹echno funguje, ¾e objednávka výraznì usnadòuje fungování spoleènosti nebo kanceláøe a pracuje pøíjemnìji.Program Comarch ERP Optima Invoices je vynikající zejména pro malé a støední firmy, kde úèetní oddìlení není bohaté a zamìstnanci potøebují pomoc a podporu. Fakturaèní modul má takový zálohu jako sklad pro registraci a fakturaci, co¾ usnadòuje práci zamìstnancù a omezuje mo¾nost chyb. Program umo¾òuje rychlé vystavování faktur s okam¾itou korekcí i mo¾nost tisku.Fakturace Comarch Optima ERP faktury vám umo¾ní: vystavování prodejních faktur a nákup, Fiscalization pro ¾eny fyzickou manipulaci ve¹kerého obchodu v amerických dolarech a cizích mìn, vydávající korekci dokumenty (korekce mno¾ství, data, hodnota -providing, DPH, slevu a tak dále. , nákup a prodej výbìru vzorù platby (bankovní pøevod, náhrada, v hotovosti a stejnì jako ti urèený u¾ivatelským softwarem a pomoc pro správu registru a obchodních partnerù.