Charakteristiky zaoizeni

Pokud jste majitelem nìjakého prodejního nebo stravovacího domu, víte hodnì, ¾e rychlost slu¾eb je stejná jako nejdùle¾itìj¹í výzvy, které chcete splnit. Mo¾ná jste v¹ak nikdy nevìdìli, ¾e velkým dopadem na poslední aspekt není jen rychlost pøípravy objednávky, ale také samotné zavedení øádu do metody a uvedení do fiskální mìny.

Tak¾e pokud je vá¹ byt ve standardním nebo v nìkolika pokroèilých nebo zastaralých pokladnách, tento aspekt výraznì prodlu¾uje dobu poskytování slu¾eb zákazníkùm, který se pøímo mísí s jeho naplnìním, ale jeho zpìtným odrazem od poskytovaných slu¾eb!Na námìstí stále existuje dobré vybavení a stravovací prùmysl mù¾e vzít stále více technologicky vyspìlých øe¹ení, která pøímo ovlivòují kvalitu nabízených slu¾eb! A nyní slou¾íme s takovou prací, jakou vede ke zlep¹ení kvality gastronomických slu¾eb. Na Èi¾ovi jednáme s nabídkou jednoho z nejpokroèilej¹ích èí¹níkù a barmanských produktù - programu Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ití je nejen intuitivní, ale stále je velmi podobné èinnosti v tradièní fiskální pokladnì, tak¾e hosté nebudou schopni dosáhnout vìt¹ího onemocnìní pøizpùsobením se jiným øe¹ením! Kromì toho se celý plán øídí dotykovým systémem a zaji¹»uje, ¾e je nízký, a co je nejdùle¾itìj¹í, mnohem vìt¹í výbìr objednávek. Také identifikace èí¹níka je charakterizována znaèným technologickým pokrokem a jednoduchostí obsluhy, proto¾e nastává zadáním kódu ideálního pro konkrétní zamìstnance nebo dokonce jednodu¹eji pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos & nbsp; je rozhodnì "musí mít", pokud chce být pøítomen na poslední úrovni globální u¾ivatelské slu¾by! Gastro Pos je pou¾íván a rád v moci velkých gastronomických zaøízení a elegantních barù! Nenechte se tedy pøekvapit, a» jste jen o chvíli déle a nechte vá¹ domov vzrùst je¹tì vy¹¹í úroveò!