Centralni hodnoceni vysavaee 2015

Je nemo¾né skrýt, ¾e práce lékaøe je nápoj z nejviditelnìj¹ích profesí. Ka¾dý den se rozhodují o zdraví a jsou tisíci lidí, kterým nemohou dát chybu, proto¾e to je ¹patné ve výsledcích.

Samozøejmì, ¾e pøed stejnì jako pøed nìkolika lety mìli specialistu aèkoli jeden úkol: pøi léèbì svých pacientù, tak¾e nyní klub s ¾eleznicí o svých názorech na jiné osobì odpovìdnost - mít pokladnu & nbsp; nebo pøepnutí na poèítaèovou podporu pro pacienta. Úèelem tìchto zmìn je ponìkud slavná, proto¾e je navr¾en tak, aby sní¾ení podílu ¹edé ekonomiky a zavedení elektronizace léku, co¾ èiní za mnoha klady. A to zejména pro star¹í generaci lékaøù jsou pomìrnì stresující problémy, které jsou èasto od nuly musí zvyknout.

Fiskální pokladna pro lékaøe pøítomného na individuálním zaèátku je docela problém. Nikdy pøedtím jsme s takovou kamerou nebyli a jejich slu¾ba se pro nì stala nutností. Lékaøi, kteøí provozují své vlastní úøady, mají povinnost uchovávat pokladny, jinak mohou být potrestáni za tento velký trest. A star¹í lidé nebo dámy, kteøí mají v úmyslu zaslat SMS, urèitì hlavnì na zaèátku komunikace s takovým mno¾stvím, jsou vystaveni obrovskému strachu z obèasného uplatnìní pacienta. Na¹tìstí pro nì je dùle¾ité se pøihlásit na úzké kurzy, které se pøipravují na provoz pokladen. Pro zdravotnický prùmysl je shroma¾ïována malá pokladna novitus nano. Je potøeba, mobilní a k dispozici k pou¾ití.

Dal¹í my¹lenkou je poèítaèová slu¾ba pro pacienty. Ve stále ¹ir¹í hodnotì center je software spu¹tìn, ke kterému musí lékaøi zadat celý rozhovor s pacientem, léky, které mu byly napsány, a pak jsou stále zodpovìdné za tisk receptù a propou¹tìní. Pro zaèínající lékaøe to není problém, proto¾e jsou cenìny poèítaèi. Hor¹í pøípad je zobrazen pro starou generaci, jaký ¾ivot nikdy nemù¾e mít pøedtím, ne¾ bude hrát s poèítaèem, a najednou musí pacienta podporovat. Zdravotní støediska sice poskytují v souèasném aspektu nìkolik dní ¹kolení, ale pro ty, kteøí nejsou s poèítaèi, je pravdìpodobnì správné ¾ít pøímo pøíli¹ brzy. Praxe dìlá specialistu a po urèité dobì se lékaøi zabývají touto „èernou magií“, ale zpoèátku jsou jistì trapné situace.