Cateringove vybaveni ppt

Cateringové vybavení by mìlo být vybráno na základì podnikání, které chceme vytvoøit. Kavárna by se mìla soustøedit pøedev¹ím na ka¾dý stroj na výrobu espressa a investovat do èetného mno¾ství rùzných sklenic a pohárù (samostatnì pro espresso, capuccino, latte atd..

NonacneNonacne Přirozená zbraň pro boj proti akné

Bude také u¾iteèné mít sipon pro promytý krém, aby ka¾dá káva byla dostateènì silná, aby vyhovovala správné dávce sladkého krému. Pokud si vzpomínáme na vý¹e zmínìnou krabièku na zmrzlinu, investujeme do krabic zmrzliny. Stojí za to kupovat víc, zákazníci jsou také ochotni pou¾ívat tradièní pøíchutì (èokoláda, vanilka, jahody, ale také zcela alternativní (rebarbora, okurka, slanina!. Správná vrátka bude také pøispívat ke zmrzlinì, ale plné náklady nejsou k dispozici. Je tu hodnì, co se dá vkládat do svìtlého zásobníku s víkem, na kterém budeme moci dát reprezentativní dort. Takový zásobník stojí za to dát na pokladnì - zákazník povzbuzený s chutnou-dort vypadá, urèitì bude pokou¹en o kus nebo dva. Pokud zále¾í na vybavení baru, mìli bychom se postarat o ponìkud odli¹ný sortiment. Samozøejmì budete potøebovat také kávovar a kromì posledního je k dispozici mnoho trepákù, sítka barmanù nebo baòka na ¹ampaòské (nakonec nevíme, jaký druh zákazníka pøijde. Citrusový od¹»avovaè také pomù¾e - èlovìk si mù¾e dát nealkoholický nápoj. Do interiéru pizzerie budete pøirozenì vy¾adovat pizzu a pizzu (pokud budeme prodávat po dobu dodávky. Dvanáct listù, kulatých no¾ù nebo elektrického válcovacího kolíku je také u¾iteèné. Pou¾íváme-li jiné rychlé obèerstvení, mù¾eme investovat do hluboké tukové fritézy, kontaktního grilu (k vytváøení expresních sendvièek nebo kastrolù. Nìkdy mù¾e být u¾iteèný výrobec na výrobu palaèinek, ale je to dùle¾itá snaha a chceme mít jistotu, nebo jistì u¾ivatelé pøijdou k nám pro palaèinky (pokud neotevøeme creperie, pak je to jasnì zøejmé. K tomuto úèelu je u¾iteèný kebab, nìkdy i vaflový výrobek (v poslední dobì se populární vafle oblíbily, napøíklad ty, které obsahovaly raketu a kuøe nebo slaninu, sýr a ¹penát. K dispozici jsou také dal¹í elektrické spotøebièe pro páry v ro¾ku.