Bezpeenostni pravidla pro elektoinu

Stále èastìji øe¹it problematiku v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví je tì¾ba ATEX prach se odsávání se smìrnice ATEX (z anglického atmosféøe ohro¾ené výbuchem. & Nbsp; Smìrnice ATEX je právní dokument rozmawiaj±cym Evropské unie o standardech, které uèinily pøípravkù pou¾ívaných v prostorách nebezpeèné, zejména exponovaných na zaèátku.

V souèasné dobì by mìly být v¹echny pokrmy vyrobené na území Evropské unie nebezpeèné podle informací ATEX. Za prvé, spoleènost ATEX ukládá typ pou¾itých materiálù, stejnì jako pou¾itou konstrukci. Zaøízení provádìjící toto pravidlo jsou oznaèena znaèkou CE. Výrobce odpovídá za klasifikaci rizik a pøiøazování znaèek danému produktu. Sbìraèe prachu jsou zaøízení ¹iroce pou¾ívaná v prùmyslu. Pou¾ívají se hlavnì k pøípravì jemných prachových èástic. Mimo jiné se pou¾ívají pøi kovoobrábìní pro brou¹ení, dokonèování odlitkù, brou¹ení, le¹tìní. Sbìraèe prachu se pou¾ívají pro zpracování døeva, konkrétnì pro odsávání prachu a pro manipulaci s prá¹kovými materiály, zejména chemickými prá¹ky. Existuje celá procedura pro posouzení shody zbo¾í v textu bezpeènosti výbu¹nin. Èasto takové posouzení provádí nezávislý oznámený subjekt. V dobì posuzování shody je vytvoøena ve¹kerá technická dokumentace, která obsahuje seznam smìrnic, se kterými je vhodným zaøízením, seznam dokumentù, které byly vzaty v úvahu pøi práci zaøízení. Dokumentace by mìla obsahovat také následující informace: kvalita ¹koly a zaøízení, maximální povrchová teplota zaøízení, ochrana proti výbuchu. ATEX by mìl být pøizpùsoben podmínkám konkrétního úøadu a realizovat jeho ekonomické, logistické a lidské zdroje. Náklady na pou¾ívání smìrnice ATEX jsou pomìrnì jednoduché ve srovnání s hrozbami zpùsobenými výbuchy.