Bezpeenost s elektoinou

Roztrhávací kotouèe se zamìnitelnì oznaèují jako bezpeènostní membrána, trhací kotouè nebo bezpeènostní hlava. Jsou zamìøeny v prùmyslových a prùmyslových odvìtvích. V¾dy tam, kde existuje skuteèné riziko spojené s nárùstem tlaku v nebezpeènì vysokém stupni, co¾ by mohlo vést k øádnému selhání pøístroje.

Pou¾ití oplatkù je odpovìdí na otázku, co je bezpeènostní deska.

Montá¾ obkladù je pravdìpodobnì osobní nebo v kombinaci s pojistnými ventily. Díky celému montá¾nímu systému, tj. Kombinaci desky a pojistného ventilu, je ochrana ventilu proti negativnímu vlivu povìtrnostních podmínek a pøirozeného prostoru.

Purple MangosteenPurple Mangosteen - Vyu¾ijte vysoce koncentrované síly mangosteenového ovoce pro tenký a mlad¹í vzhled!

Dla¾dice jsou mnohem levnìj¹í ne¾ ventily, mají krat¹í ¾ivotnost, ale mnoho lidí je pøijímá.

Bezpeènostní deska pracuje v této technice, která rychle vypou¹tí pracovní médium z chránìného zaøízení, napøíklad z nádr¾e. Pøi detekci nebezpeènì vysokého tlaku bude deska prasknout a vystøihnout na pozadí. V dùsledku pøeru¹ení nádr¾e se vytvoøí volný prùøez a nedojde k výbuchu nebo výpadku nádr¾e.

Nejlehèí a støednì pokroèilé dla¾dice se zabývají nejvíce. Existují tedy druhy, jaký je zvlá¹tní øez. To, ¾e dosáhne jen velkého nárùstu tlaku nebo nahromadìní prachu nebo plynù, se deska automaticky rozbije, a tak nedosáhne výbuchu.

K dispozici jsou také bezpeènostní ¹títky, které jsou øezány do laserové ¹koly. Mohou být pou¾ity v potravináøském, kosmetickém, farmaceutickém, organickém, automobilovém prùmyslu atd.